snOWWOol – Svensk spill-ull sparar snö och räddar glaciärer

snOWWOol – Svensk spill-ull sparar snö och räddar glaciärer

Projektet bygger vidare på två tidigare projekt som genomfördes genom Peak Innovation11, ERUF-projektet SNÖ (2015-2017) och Interreg-projektet SNÖRIK - forskning och innovasjon over riksgrensen (2018-2020).

Syfte och mål

Syftet med projektet är att a) Utveckla en snölagringsduk där det fossila materialet polypropylen har ersatts med en biobaserad råvara (ull), och b) hitta avsättning för ull som idag går till förbränning eller deponi från fårskötsel och industriella restströmmar. Samtidigt syftar projektet att på sikt bidra till minskade klimatförändringar genom att motverka avsmältning av snö och is.

Målet är att utveckla snölagringsdukens egenskaper genom labb-tester och slutligen genomföra ett fullskaletest på en skidanläggning i Sverige (inom Branäsgruppen) samt att ta fram en detaljerad affärsplan för hur duken skall kommersialiseras.

Projektet förväntas resultera i att en optimerad receptur på en biobaserad snölagringsduk, samt att duken har demonstrerats i stor skala hos behovsägare (Branäsgruppen). En hållbarhetsbedömning finns framme tillsammans med en detaljerad affärsplan för kommersialisering.

Science Park Borås och Högskolan i Borås är delaktiga i arbetspaket 2, 3 och 6.

AP2 - Design och utveckling av receptur

Med utgångspunkt i de erfarenheter som projektgruppen har av den första generationens bio-baserade snölagringsduk samt test- och tillverkningsmetoder kommer design guidelines att tas fram med bas i Ellen MacArhturs tre designprinciper som ligger till grund för modellen för cirkulära designstrategier, framtagen av Delegationen för cirkulär ekonomi. Materialscreening kommer att genomföras för både ullråvara, bindefiber och eventuella andra råvaror (tillsatser, ytskikt). Påverkan av förbehandling av ull kommer att undersökas och 5-10 recepturer för snölagringsduken kommer att tas fram i labb-skala (50 x 100 cm) hos RISE och testas för valda egenskaper på Mittuniversitetet och Högskolan i Borås som exempelvis styrka, avsmältning, isoleringsförmåga, åldring, ytegenskaper och tätskikt, bionedbrytbarhet etc. Bland annat kommer ISO13937-4 alternativt ISO9073-4 att användas. AP2 bidrar till förflyttningen i TRL, från 3 till 6.

AP3 - Produktion och verifiering

Resultaten från AP2 ger förutsättningar för val av receptur för vidare testning. Tester i mindre omfattning kommer att göras i fält redan sommaren 2023, med huvudmålet att förfina recepturen inför tillverkning av den snölagringsduk som ska demonstreras och utvärderas i stor skala (mål ca 2 000-4 000 m2) under år 2024. Även utveckling och test av olika sätt att sammanfoga dukar vid utläggning ingår i detta AP. Ett exempel är Albany Internationals sammanfogning av machine clothing, fotot ovan, men flera metoder kommer att undersökas. AP3 bidrar tillsammans med AP2 till förflyttningen i TRL, 3 till 6.

AP6 - Resultatspridning, nyttiggörande och nätverk

Kommunikationsplanen som tas fram i AP1 ligger till grund för resultat- och kunskapsspridning inom AP6 som även kommer att nätverka och göra projektet synligt på olika evenemang, som kan handla om allt från skidsport och vinterorter, textilindustri och fårskötsel. Både aktörer och allmänhet är målgrupp. Projektet planerar även att genomföra workshops med intressenter som exempelvis Lassalyckan skidstadion i Ulricehamn m.fl.

Extern projektledare

Annika Linder, The Loop Factory AB

Forskare/Medarbetare

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner