Socialt hållbart Borås – metaanalys av kommunalt utvecklingsarbete

Socialt hållbart Borås – metaanalys av kommunalt utvecklingsarbete

I staden pågår utvecklingsarbete i områden som beskrivs som riskområden eller potentiella utanförskapsområden, Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Andra insatser har gjorts och görs för att främja social hållbar utveckling i staden. Alltmer fokus har riktats mot vikten av intersektionella perspektiv och tvärsektoriellt arbetssätt, vilket IPB erhållit stöd för via Vinnova. Metaanalysens syfte är att dokumentera och skapa en helhetsbild genom att beskriva och analysera hur kommunens utvecklingsarbete utvecklas. Centrala frågor gäller planering och gestaltning av stadens livsmiljö för att främja socialt hållbart byggande och boende. Vilken dignitet har dessa frågor i policy och praktik? Viken roll spelar sociala mötesplatser i staden? Är social hållbarhet integrerad i den kommunala verksamheten som en del av kärnverksamheten eller utgör den snarare en sidoverksamhet? I rapporten diskuteras frågor som rör effekter och utmaningar för fortsatt utvecklingsarbete men också diskursen kring social hållbarhet. Initialt tas främst utgångspunkt i tillgänglig styrdokumentation, rapporter m.m. och under hösten 2020 vidare uppföljning genom bland annat observationer och intervjuer.