Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

En forsknings- och samverkansplattform där högskolan möter näringsliv, kulturliv och offentliga samhällsaktörer.

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

En visionsbild av Norrby

I linje med detta holistiska perspektiv ligger också begreppet samhällsbyggande. Verksamheten har fokus på frågor om byggande av bostäder och transportinfrastruktur, men utgångspunkten är samhällsbyggande i ett bredare perspektiv. Exempelvis får val av material konsekvenser för miljön, upplåtelseformer i boendet får konsekvenser för människors ekonomi och sociala förhållanden, energibesparingar leder till lägre hyror, som leder till lägre utgifter för kommunala bostadsbidrag och försörjningsstöd och tillgång till billiga bostäder underlättar rekrytering och rörlighet på arbetsmarknaden. För att uppnå ett hållbart samhällsbyggande omfattar verksamheten även hållbart byggande av infrastruktur för transporter. Sammantaget betyder detta att centret sätter fokus på både materiella och immateriella förhållanden i syfte att bidra till kunskapsspridning som främjar hållbar samhällsutveckling.

Enskilda forskare och forskarmiljöer vid högskolans akademier bedriver forskning som är relevant och kan bidra till praktisk kunskapsutveckling på vetenskaplig grund. CHS:s uppgift är att bidra till att stimulera forskningsutveckling vid högskolan inom CHS:s kunskapsfält och framför allt i nära samarbete och till nytta för intressenter och avnämare i samhället. Vägledande i alla centrets insatser är devisen ”Vetenskap för profession” och att centret ska utgöra en plattform för sådan samverkan.

Fokusområden

  • Byggteknik och planprocesser
  • Socialt hållbart byggande och boende
  • Hållbara transporter och logistik

Bakgrund

Att värna om jordens resurser och människor och djurs hälsa är avgörande för samhällets långsiktiga fortlevnad. Att bidra till att skapa ett ekologiskt, socialt-, ekonomiskt och tekniskt hållbart samhälle blir allt viktigare för alla samhällsaktörer. Inte minst för akademin som, genom sitt ansvar för utbildning och forskning, på ett påtagligt sätt kan bidra till utvecklandet av ett hållbart samhällsbyggande. Högskolan i Borås har redan idag en tydlig hållbarhetsprofil i sin verksamhet genom forskningsområdet Resursåtervinning men också genom att ha implementerat ett miljöledningssystem och var det lärosätet i Sverige som först certifierades enligt miljöstandarden ISO 14001. Dessutom ökar vi antalet miljödiplomerade kurser vid lärosätet.

Centrumets verksamhetsidé

Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås är en flervetenskaplig mötesplats och arena som har till uppgift att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter som har en koppling till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa flervetenskapliga samarbeten både inom och utanför högskolan är också en viktig uppgift för centrumet. Flervetenskapliga samarbeten skapar  förutsättningar för att centrumet ska blir en tongivande aktör inom området hållbart samhällsbyggande.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Områden

Forskargrupper

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare

Samarbetspartner