Sömn hos unga

Sömn hos unga

Då brist på sömn beskrivs som ett folkhälsoproblem är det angeläget att få ytterligare kunskap om hur ungdomar sover, hur de själva upplever sin sömn och hur elevhälsan konfronteras med detta problem.

I studien Ungdomars sömnvanor undersöks sömntid, prevalens av sömnproblem samt samband mellan sömnproblem och skolstress, självbild och IT-/media-användning. Detta arbete genomförs under 2015 av två studenter på distriktssköterskeprogrammet: Malin Jakobsson och Anna Hederström. Samtliga högstadieskolor i Borås ingår i studien och av ca 1100 elever har 937 besvarat enkäter under våren 2015.

I studien Elevhälsans möte med ungdomars sömnvanor studeras hur skolsköterskor inom elevhälsan i Borås kommer i kontakt med och möter skolelever med sömnproblem. Åtta skolsköterskor inom Borås stad är intervjuade av två studenter på distriktssköterskeprogrammet: Pernilla Andersson och Pernilla Hedberg.

I studien Ungdomars upplevelser av sömnens betydelse för hälsan studeras hur elever upplever sin sömn och dess betydelse för hälsan. 20 fokusgruppsintervjuer är genomförda med 2-5 elever i årskurs 9 från skolor i Borås. Ansvarig för studien är Karin Högberg, Högskolan i Borås.

Preliminärt resultat redovisas i form av magisteruppsatser samt vetenskaplig rapportering under 2016/2017.

Studiens resultat kan medverka till bättre förståelse för ungdomar med sömnproblem samt vilka hinder och möjligheter som elevhälsan står inför, i relation till denna problematik.