Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor – gårdsbaserad biogasproduktion

Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor – gårdsbaserad biogasproduktion

Teknikutvecklingen avser torr rötning av gödsel i textila reaktorer. Torr rötning är en rötningsteknik som kan tillämpas på torra material, så som till exempel djupströgödsel. Den kan utföras som en satsvis process i till exempel lakbäddsreaktorer, där biogasråvaran staplas på hög och översilas med vätska. Tekniken är väletablerad i Tyskland, men det finns också en anläggning i Sverige. Västblekinge Miljö AB är unikt i Skandinavien med sin torrötningsanläggning för behandling av matavfall.

Under det här projektet ska teknik mot gårdsbaserad biogasproduktion från gödsel utvecklas inom ett samarbete mellan Högskolan i Borås, FOV Fabrics AB och Hushållningssällskapet i Sjuhärad. Projektet är tvåårigt.  Under det första året ska laboratorieförsök genomföras för att applicera och utveckla torr rötning i reaktorer av textila material. Tekniken ska sedan skalas upp och prövas i pilotskala vid Rådde gårds försöksanläggning. Syftet är att koppla samman resultat inom försök- och utvecklingsverksamhet med innovation och affärer inom lantbruksbaserad biogasproduktion.