Ungdom och social inklusion: Identitet, lärande och territoriell stigmatisering

Ungdom och social inklusion: Identitet, lärande och territoriell stigmatisering

Nätverket sysslar med utveckling av etnografisk forskning med utgångspunkt
i analys av postindustriella utvecklingsmönster och ungas segregations-
och integrationsprocesser i det samtida Norden. Här utvecklas
också kunskaper om i vilken utsträckning skolan arbetar med att
främja integration eller befäster de rådande strukturerna samt hur dagens
socialt exkluderade ungdom hanterar skola och fritid. Syftet är
att skapa förutsättningar för en gemensam nordisk ansats som förmår
spegla och reflektera skillnader och likheter i de nordiska ländernas
utvecklingsmönster.