Utvärdering av tidig prehospital syrgasbehandling vid misstänkt akut koronart syndrom med avseende på smärtlindring och prognos

Utvärdering av tidig prehospital syrgasbehandling vid misstänkt akut koronart syndrom med avseende på smärtlindring och prognos

Studien syftar till att finna vetenskapligt belägg för (evidensbasering) eller emot (eliminering) behandling med syrgas vid akut koronart syndrom. Evidensbaseringen eller elimineringen görs genom att påvisa förekomst eller avsaknad av dokumentation för den [sedan decennier] nyttjade behandlingen med syrgas.

Studien är tänkt att omfatta 10.000 patienter, där det finns en  klinisk misstanke om akut koronart syndrom. Dessa randomiseras, d.v.s. delas slumpvis upp i en test- och en kontrollgrupp, prehospitalt där endast ena gruppen ges syrgasbehandling. Samtliga patienter som väljs ut att ingå i studien ska ha en syremättnad på minst  90% . Primär endpoint är smärtlindring fram till avlämning på sjukhus. Sekundär endpoint är död under de första 7 dagarna.

Studien påbörjas hösten 2012.