Johan Herlitz

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4380

E-post: johan.herlitz@hb.se

Rumsnummer: e709

Signatur: JHZ

Ämnesområde: Kardiologi och Prehospital akutsjukvård.

Har bedrivit forskning kring kardiovaskulära sjukdomar sedan 1976.

Har handlett 35 doktorander till disputation. Är medförfattare till ca 750 vetenskapliga publikationer som genererat mer än 60 000 citeringar.

1)  Biträdande registerhållare för det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret. Detta är ett av de dryga 100 svenska kvalitetsregister i Sverige som får ekonomiskt stöd av Sveriges Kommuner och Landsting. Detta register har genererat ett stort antal vetenskapliga publikationer.

2) För närvarande handledare eller bihandledare för 14 registrerade doktorander. Avhandlingsprojekten berör följande ämnesområden:

a) Smärtlindring vid höftfraktur
b) Tidigt omhändertagande av patienter med bröstsmärtor
c) Tidigt omhändertagande av patienter med dyspné
d) Tidigt omhändertagande av patienter med hjärtstopp
e) Utbildning av lekmän i hjärt-lungräddning
f) Behandling och utfall av hjärtstopp som inträffat i anslutning till fysisk aktivitet
g) Betydelse av ålder samt förekomst av andra sjukdomar för överlevnad och cerebral funktion vid hjärtstopp
h) Evidensbasering av bedömningsinstrumentet RETTS (Rapid Evaluation of Treatment and Triage System)
i) Olika aspekter på omhändertagande av patienter som drabbats av hjärtstopp på sjukhus

3) Hedersmedlem i Europeiska Hjärt- lungräddningsrådet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Bedömning och begränsning av hjärtinfarktens storlek en interventionsstudie med Metoprolol (1982), Göteborgs universitet.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper