Utvecklingsprojekt – didaktiskt verktyg i Borås stad

Utvecklingsprojekt – didaktiskt verktyg i Borås stad

Verktyget syftar till att synliggöra och medvetandegöra etikens betydelse i den konkreta undervisningen och bidra till att etik, ämne/stoff och metoder blir en helhet i mötet med eleverna. Verktyget drivs av frågeställningar som konkretiserar etiken och hjälper lärare att få syn på etikens betydelse för undervisningen i planering, genomförande och uppföljning. Med hjälp av verktyget kan reflektioner kring etiken bidra till att den kan hanteras mer ändamålsenligt i undervisningen för att möta elevernas behov.