Marita Cronqvist

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4269

E-post: marita.cronqvist@hb.se

Rumsnummer: B528

Signatur: MCR

Jag är docent i pedagogiskt arbete och har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2008. Mina forskningsområden är främst blivande lärares yrkesetik och hur studenter lär sig ett etiskt ansvar i utbildningen. Ett didaktiskt verktyg, Didetik, som uppmärksammar etiska dimensioner av undervisning har utarbetats utifrån forskningen. Utvecklingen av ett etiskt ledarskap undersöks genom att kombinera didaktik och digitala verktyg i studenters videopapers (reflektioner över inspelad undervisning). Forskningen bedrivs till stor del inom området lärarutbildning. Andra områden som berörs i olika studier är kroppens och känslors betydelse i undervisning och lärande. Metodologiskt är forskningen mestadels fenomenologisk med utgångspunkt i livsvärldsteorin.

Kursutveckling

Nationella högskolepedagogiska kurser kommer genom medel från Universitets- och högskolerådet (UHR) att utvecklas under våren 2024.

AI som en del i undervisningen - i perspektiv av akademisk integritet

Kursinnehållet fokuserar på att möta tekniska framsteg inom artificiell intelligens (AI) med en diskussion som tar fram komplexiteten och nyanserar både farhågor och möjligheter som AI medför. Många lärare känner sig osäkra kring hur tekniken fungerar, vad den kan tillföra i undervisningen, hur den kan hanteras och vilka begränsningar som är rimliga, både i enstaka kurser och för lärosätet som helhet. Kursen avser därför att belysa samtliga dessa frågor kring tekniken för att öka lärarnas kunskap och stärka dem i möjligheten att kunna leda diskussioner med studenterna kring hur tekniken kan stödja lärandet. De får också ökade möjligheter att kollegialt reflektera över hur ramar kan formuleras och tillämpas inom akademin. I kombination med att kunskapen kring tekniken erbjuds kommer kursen också att belysa innebörder av akademisk integritet. Specifika värden som framförs inom akademisk integritet såsom intellektuell ärlighet och respekt kommer att diskuteras teoretiskt men också praktiskt, hur de kan synliggöras i undervisningen. Kombinationen teknik och etik blir värdefull i sammanhanget.

Ett kritiskt förhållningssätt inom akademin - synliggörande i undervisningen

Kursen belyser olika innebörder av begreppet kritiskt förhållningssätt. Begreppet används ofta inom högre utbildning men mestadels utan förklaringar. Deltagande lärare får reflektera/samtala över egna, andras och forskares förståelse av begreppet som problematiseras. Kursen tar utgångspunkt i deltagarnas undervisning och hur de för tillfället menar att de erbjuder/inte erbjuder studenter undervisning där ett kritiskt förhållningssätt främjas. Olika exempel på hur undervisningen kan utformas erbjuds i kursen genom föreläsningar och workshops kring kritisk pedagogik, transformativ undervisning och deliberativa samtal. Inom kursens ram ges en uppgift där deltagarna får planera en aktion i sin undervisning. Aktionerna genomförs i någon studentgrupp och följs sedan upp vid ett kurstillfälle genom kollegiala kritiska reflektioner.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper