Utvecklingsprojekt med implementering av didaktiskt verktyg

Utvecklingsprojekt med implementering av didaktiskt verktyg

Modellen syftar till att synliggöra och medvetandegöra etikens betydelse i den konkreta undervisningen och bidra till att etik, ämne/stoff och metoder blir en helhet i mötet med barnen. Modellen drivs av frågeställningar som konkretiserar etiken och hjälper pedagog/lärarstudent att få syn på etikens betydelse för undervisningen i planering, genomförande och uppföljning. Med hjälp av modellen kan reflektioner kring etiken bidra till att den kan hanteras mer ändamålsenligt i undervisningen för att möta barnens behov.