Vård av äldre med en eller flera medicinska diagnoser och mild till måttlig kognitiv funktionsnedsättning – ett delat ansvar med många aktörer i ett avinstitutionaliserat samhälle.

Vård av äldre med en eller flera medicinska diagnoser och mild till måttlig kognitiv funktionsnedsättning – ett delat ansvar med många aktörer i ett avinstitutionaliserat samhälle.

Den demografiska utvecklingen i hela västvärlden innebär en ökning andelen äldre samhällsmedborgare. Risken för allvarlig sjukdom ökar med åren, samtidigt som förmågan att hantera och kompensera för hälsohinder sjunker.

Hos en äldre patient som är i behov av hemsjukvård föreligger ofta flera medicinska diagnoser. Inte så sällan förekommer även nedsatt syn-, hörsel- och/eller rörelseförmåga och/eller psykiska begränsningar till exempel i form av kognitiv funktionsnedsättning. Många av dessa patienter erbjuds vård i hemmet i form av hemtjänst och hemsjukvård. Kraven på närstående ökar, i vissa fall så mycket att den närstående tvingas gå ned i arbetstid eller pensionera sig tidigare än beräknat. Vid tillfälliga försämringar av hälsotillståndet kan även akutsjukvård behövas.

Syftet med föreliggande doktorandprojekt är att skapa kunskap om villkoren för en väl fungerande vård och omsorg av äldre med mild till måttlig kognitiv funktionsnedsättning och med en eller flera sjukdomar som kräver kontinuerlig hemsjukvård. I syftet ingår att förstå komplexiteten i samhällets ansvar och enskildas utsatthet som patient eller närstående.