Akademichefens hälsning januari 2020

Tf akademichef Claes Lennartsson

Så har vi gått in i ett nytt år med nya förväntningar och utmaningar av olika slag. A3 har lämnat in en budget i balans. För att uppnå det resultatet har vi en utmaning i att skapa (ännu) fler attraktiva utbildningar vid A3 och bedriva verksamheten med återhållsamhet i kostnader. Sett till våra kompetenser och kunskaper är det en uppgift vi förstås gärna åtar oss. Vi utbildar för samhällsviktiga professioner inom både offentlig sektor och näringsliv. Utmaningen ligger i att hålla en hög takt i utvecklingsarbetet inom olika delområden och samtidig upprätthålla de uppgifter och åtaganden vi redan har inom utbildning och forskning och i relation till långsiktiga strategiska mål. Alla goda idéer som kan bidra till detta arbete är förstås välkomna.

Under hösten har högskolans kvalitetssystem för forskning kartlagts och nya förslag för vidareutveckling har arbetats fram. Under de närmaste åren kommer kvalitetssystemet att utvecklas. En hörnsten är en intern uppföljning och utveckling som ska ske en gång per år. Nyckeln i utvärderingen är att varje forskargrupp kommer att följa upp och utveckla sin forskning. Det ska göras utifrån en forskningsplan, vilket en del forskargrupper har redan i dag.

Vänliga hälsningar
Claes Lennartsson, tillförordnad akademichef

Bild: Linda Rydh