Forskare kan söka planeringsbidrag

Planeringsbidraget är tänkt att möjliggöra tid för forskare vid Högskolan i Borås att arbeta fram en ansökan till minst två externa forskningsråd och/eller -finansiärer.

– Enligt högskolans mål vill vi att andelen externa forskningsanslag ska öka. Som centrumbildning är det angeläget att vi får in mer externa medel inom våra forskningsområden för att samla en fördjupad forskningskompetens som också ger ett mervärde i relation till exempelvis uppdrags- och följeforskning, säger Marita Flisbäck biträdande professor och föreståndare för CVS.

Varför utlyser ni planeringsbidrag?

– Det vi ofta ser är att det finns många bra forskningsidéer och stor kompetens bland universitetslektorernas men att det är svårt att få tid till att utföra det arbete som krävs för att skriva en riktigt bra ansökan. Planeringsbidraget utgör ett komplement i arbetet så att forskaren kan läsa in sig på området, hitta den lucka som saknas inom fältet, vidtala samarbetsparter och arbeta fram access till fältet. Även om konkurrensen är stor om externa forskningsmedel kan chanserna öka på detta sätt, säger hon.

För att få ansöka om planeringsbidrag vill CVS att ett samarbete ska ske utanför den egna forskningsmiljön, t.ex. med andra centrumbildningar, akademier inom Högskolan i Borås, med ett annat lärosäte eller andra externa aktörer.

Tre fokusområden
1) Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle.
2) Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning.
3) Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare.

Varför krävs samarbete?

– Centrumbildningarna vid högskolan skiljer ju sig exempelvis från våra forskargrupper genom att vara högskoleövergripande, men också mer tvärvetenskapligt orienterade och gränsöverskridande. CVS frågor om välfärdens och välfärdssamhällets utmaningar är frågor som inte kan begränsas till forskare utan måste behandlas i samverkan med olika aktörer. Planeringsbidraget är ett sätt att uppmuntra samarbeten och samverkan gällande dessa välfärdsfrågor, säger Marita Flisbäck.

Hur kommer ansökningarna att bedömas?

– Ansökan kommer att bedömas i relation till CVS verksamhetsområde och utlysningen riktas mot våra tre fokusområden. Tanken är också att ansökningarna för planeringsbidrag inte i sig ska innebära stor arbetsbörda, utan vara kortfattade och omfatta högst en A4-sida.

Ansökan ska vara inskickad till CVS senast 5 februari. Mejlas till: cvs@hb.se