Nöjda studenter ger högskolan högt renommé

Peter Sigrén, universitetsadjunkt vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF), analyserar varje år den enkät som studenterna får möjlighet att svara på. Han berättar mer:

– Undersökningen ger ett slags ögonblicksbild av högskolans verksamheter. Syftet med Studentbarometern är att ge akademierna och dess sektioner en möjlighet till att förbättra program, kurser och till viss del studenternas arbetsmiljö. Undersökningen mäter studenternas upplevelse av ett antal områden.

Studentbarometern 
Studentbarometern  utförs årligen sedan 2010 på uppdrag av rektor och går ut till cirka 7000 studenter med en svarsfrekvens på cirka 1600. Den utgörs av två separata enkäter där den ena mäter kvalitetsaspekter på utbildningen och den andra enkäten mäter högskolans prioriterade områden.
Läs Studentbarometern för 2019 (DiVA).

I undersökningen används en internationell modell som är anpassad efter svensk högskoleutbildning. Studenterna får svara på ett batteri med frågeställningar, till exempel pedagogisk kvalitet på utbildningen, analytiska förmågor, stress och inflytande. Samtidigt mäts studenters strategier för sitt lärande i form av djup- och ytinlärning. Utifrån det får vi fram ett så kallat Nöjd Student Index (NSI).

Vad blev resultatet av undersökningen?

– NSI visar att studenterna upplever en god kvalitet på sin utbildning. Studenterna utvecklar även, i hög utsträckning, analytiska förmågor som är det näst högst rankade indexet. Resultaten visar även att Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har de mest nöjda studenterna.

Annat som sticker ut är att studenterna ger högskolan ett högt renommé.

Mäter upplevt stöd

Från och med 2019 års undersökning har ytterligare ett index har lagts till. Det mäter hur studenterna upplever vilket stöd de får av högskolan.

– Studentstödet omfattar frågeställningar som berör exempelvis språkpedagogiskt stöd, studie- och karriärvägledning och stöd vid funktionsvariation. Resultatet visar att studenterna är nöjda med högskolans studentstöd.

Upplevelse av prioriterade områden

I den andra enkäten mäts områden som högskolan anser vara prioriterade, exempelvis hållbar utveckling, lika villkor och högskolans biblioteksverksamhet.

– Något som uppmärksammats är att studenterna anser hållbar utveckling vara viktigt, men de anser att området inte diskuteras fullt ut i kursverksamheten.

Tummen upp för biblioteket

Studenterna är vidare mycket nöjda med det bemötande och den hjälp de får vid högskolans biblioteksverksamhet. Vad gäller området lika villkor som omfattar frågeställningar rörande till exempel trakasserier, sexuella trakasserier och upplevd mobbning så visar resultatet på ett lågt antal, det vill säga få studenter upplever att de utsätts för trakasserier av något slag. Jämfört med tidigare års mätningar visar årets resultat på ungefär liknande resultat. 

Så säger akademicheferna om hur resultaten från Studentbarometern tas tillvara:

Päivi Riestola, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd:

– När det gäller frågan om hållbar utveckling har vi diskuterat vad det kan bero på att studenterna kanske upplever att det inte lyfts i kurserna. Vi tänker att det kan bero på hur vi talar om hållbar utveckling och hur det uttrycks. Studenterna kanske inte tänker på att vi talar om hållbar utveckling fast i andra ordalag. Vi har även tittat på kursutvärderingarna, där vi behöver bli bättre på att förmå studenterna i vissa kurser att lämna utvärderingar. Kanske kan vi lära av varandra från de kurser där studenterna i högre grad lämnar in utvärderingar, som goda exempel.

–  Vi har tidigare år bjudit in Peter Sigrén till akademin och sektionerna för att få en genomgång av enkäten och haft uppe den på våra utvecklingsdagar. Tyvärr vet vi inte hur vi gör i år på grund av coronapandemin, säger Päivi Riestola.

Ragne Emardson, Akademin för textil, teknik och ekonomi:

– Akademin för textil, teknik och ekonomi har genomfört ett grundläggande strategiarbete som är vägledande i vårt arbete med att vidareutveckla verksamheten. Studentbarometern är en av de flera olika underlag som vi har använt oss av i detta arbete, bland annat för att formulera mål. Vi genomför årligen en sammanställning och analys av svaren i Studentbarometern som diskuteras vid akademins ledningsråd.

– Det är mycket positivt att studenterna lyfter behovet av att ytterligare utveckla integreringen av hållbar utveckling i våra utbildningar. Vi håller med om att det är, och fortsatt kommer vara, ett mycket viktigt perspektiv. Genom vårt strategiarbete satsar vi bland annat på att öka tvärvetenskapliga moment i utbildningarna. Detta just för att vi anser att arbetet mot en mer hållbar framtid och hur vi löser komplexa utmaningar tillsammans sker genom kunskap över flera discipliner. Jag hoppas att vi tillsammans kan sporra varandra att bli ännu bättre inom hållbar utveckling.

Claes Lennartsson, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT:

– Vi följer upp och analyserar resultatet från Studentbarometern (utvecklingen över flera år) i relation till varje sektion/utbildningsområde. Arbetet görs på både sektionsnivå, där man arbetar med både fördjupad analys och med att inarbeta eventuella aktiviteter som kan vara föranledda av resultatet i sektionens handlingsplan, och på akademinivå.

– Resultatet är intressant och glädjande, men till viss del också litet överraskande och bekymmersamt, eftersom vi har HU-diplomerade kurser nu inom nästan alla akademins alla utbildningar. Vi behöver fördjupa analysen av resultatet, och försöka förstå vad det kan bero på att en andel studenter upplever att de inte ges möjlighet att diskutera hållbarhet, trots att de faktiskt har genomgått kurser där olika dimensioner av hållbarhet är framskrivet tydligt i kursplanen.

Text: Solveig Klug
Foto: Ida Danell