Så påverkar corona disputationer och licentiatseminarier

Det är Forskning- och utbildningsnämnden och nämnden för Konstnärlig forskning och utbildning som klargör vad som gäller, vilket går i linje med direktiv från Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

  • Disputationer ska vara offentliga
    I vanliga fall innebär det att publik ska kunna närvara fysiskt. Om hörsalen hålls avstängd för publik med hänvisning till smittskydds-skäl, ska allmänheten kunna följa disputationsakten/licentiatseminariet på elektronisk väg. UKÄ skriver även att lärosätena bör tillhandahålla lokal med utrustning där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt. Detta eftersom att inte alla intresserade har sådana tekniska förutsättningar eller kunskaper att de kan ta del av disputationen med hjälp av egna datorer.

  • Doktoranden ska närvara i salen

  • Opponent och ledamöter i betygskommittén
    Dessa kan delta via länk (Zoom) om rese- och övriga karantänrestriktioner gör det omöjligt för dem att komma till högskolan. Om det blir aktuellt att ersätta opponent eller betygsnämndsledamot så kan beslut om ersättare fattas med kort varsel. 

Riktlinjerna gäller tills vidare, så länge det finns restriktioner. De närmaste tillfällena som påverkas är Babak Nemats licentiatseminarium 3 april och Sina Seipels disputation 7 april, vilka kommer att ske utan publik i salen.

Det är sektionen, alternativt forskarskolan, som ansvarar för eventuella arrangemang via länk, med stöd av högskolans campusservice.

Läs direktivet i sin helhet 

Text: Lina Färm
Foto: Suss Wilén