Doktorander nöjda med forskarutbildningen

– Undersökningen genomförs vartannat år och svarsfrekvensen i denna omgång är högre än 2019. Totalt besvarande 61 procent av våra egna antagna doktorander enkäten samt 32 procent av våra HB-anknutna doktorander. Resultatet visar att en majoritet av doktoranderna är nöjda med sin forskarutbildning och den handledning som de får. De allra flesta doktoranderna önskar fortsätta med en akademisk karriär efter examen och kan tänka sig Högskolan i Borås som en fortsatt arbetsgivare, säger hon.

Dock är nöjdhetsgraden något lägre i denna undersökningsomgång än 2019, visar undersökningen.

– Enligt de fritextsvar som vi fått in har covid-19 haft en stor påverkan på flera doktoranders studiegång. Detta kommer att följas upp särskilt i en separat enkätundersökning som skickas ut till doktorander i augusti.

Det område där de största insatserna och åtgärderna behöver koncentreras är kring doktorandernas arbets- och studiemiljö. Resultatet påvisar att doktoranderna i hög utsträckning är påverkade av arbetsrelaterad stress och utmattning. Även vissa fall av diskriminering kopplat till diskrimineringsgrunderna har förekommit.

– Detta är något som ledningen ser allvarligt på och som måste hanteras, betonar hon.

En högskolegemensam handlingsplan håller på att formeras och det är studierektorerna för forskarutbildningarna som leder detta arbete med stöd av forskarutbildningssamordnare Hanna Kantola och forskningshandläggarna vid Akademistöd. Vidare ska varje individuell forskarutbildning analysera resultatet och vi behov upprätta separata handlingsplaner. I detta arbete utgör handledarkollegiet en viktig del.

– Resultatet uppdelat per forskarutbildning har redan tillgängliggjorts inom stora delar av verksamheten och jag är ute i olika forum och pratar om detta, berättar hon.

Alla doktorander är inbjudna till ett stormöte 12 maj med rektor Mats Tinnsten, för att diskutera resultatet.

Läs Doktorandbarometern 2021: Enkätundersökning (Länk till rapporten i DiVA)

Gemensamt möte om alla studentundersökningar i maj

Ett högskolegemensamt möte kommer att hållas för att diskutera resultatet av samtliga tre genomförda studentundersökningar, Studentbarometern, Boråsakademikern och Doktorandbarometern, för att se ifall det finns gemensamma utvecklingsområden för samtliga tre utbildningsnivåer. Därtill kommer verksamheten att ha möjlighet att lämna synpunkter och förslag till förändringar i undersökningarnas utformning inför nästa undersökningsomgång. Detta möte är planerat att genomföras i slutet av maj och det finns möjlighet att anmäla sitt intresse för att representera sin akademi i detta arbete.