Högskolan släpper sin första årsrapport för disciplinärenden

– Jag har sedan tidigare uppfattat signaler om behov av en sammanställning över arbetet med disciplinärenden över tid. I början av innevarande år tog jag därför initiativet och genomförde en sådan sammanställning i form av en årsberättelse, berättar Nermina Aljic.

Den digitala omställningen nämns som en av anledningarna i flera yttranden från anmälda studenter. En tydlig ökning syns inom kategorin ’otillåtet samarbete’ vid examination, där gick antalet anmälningar från sju, 2019, till fyrtiosju, 2020.

– Detta var särskilt påtagligt inom vissa utbildningar där man fått ställa om från traditionella salstentor till digitala, förklarar hon.

Årsberättelsen återger inte i detalj skillnader eller samband, utan är snarare tänkt att beskriva det statistiska läget och eventuellt fungera som en grund för mer långtgående analyser. Jämförelsen mellan 2019 och 2020 visar en ökning med 63 ärenden, från 93 till 156 ärenden. Det motsvarar 68 procent fler anmälningar. För att möta ökningen infördes en tillfällig personalförstärkning under våren 2020 och antalet genomförda disciplinnämndssammanträden blev fler. På så vis kunde tidigare genomsnittliga handläggningstid bibehållas.

För Nermina Aljic synliggjorde utvecklingen under 2020 behovet av att effektivisera den administrativa delen av handläggningen. Inte minst för att minska den manuella hanteringen och öka rättssäkerheten i handläggningsprocessen. Genom implementeringen av ett systemstöd för diarieföring, där merparten av dokumenthanteringen sker via inlagda mallar på elektronisk väg, underlättades kommunikationen med berörda parter.

– Genom att sammanställa disciplinrättsliga anmälningar och utfall i ett större sammanhang kopplar vi ett grepp kring utvecklingen vid sidan av den statistiska sammanställningen som görs varje år. Detta tror vi kan bidra till kvalitetssäkring och proaktivitet samt stimulera till fördjupade analyser på sikt. Högskolan behöver också kritiskt kunna granska sig själv och att artikulera utvecklingen tror vi kan bidra till medvetenhet och självkritik, säger Hanna Markusson, avdelningschef för Utbildningsstöd där Nermina Aljic och Petra Gustafsson har sin hemvist.

Andelen avstängningsbeslut: + 3 procent
Andelen avskrivna ärenden: + 8 procent
Andelen utfärdade beslut om varning: - 11 procent
För avstängningsperioder ligger genomsnittslängden för 2020 i samma nivå som för 2019.

Läs mer

Årsberättelse. Disciplinärenden vid Högskolan i Borås 2020 hittar du via DiVA

Här kan du läsa mer om disciplinnämnden vid Högskolan i Borås