Lokal granskning flyttas fram

Ursprungsplanen var att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) skulle utvärdera sjuksköterskeutbildningen, samt ett urval av specialistsjuksköterskeutbildningarna, med start 2020. På grund av coronapandemin blev detta framflyttat med ny planerad start hösten 2021.

Enligt gällande utvärderingscykel skulle de vårdutbildningar, som inte utvärderas av UKÄ, granskas lokalt hösten 2021. Men i och med framflyttningen av UKÄ:s utvärdering, skulle då den lokala granskningen nu infalla samtidigt som UKÄ:s utvärdering. Dock skulle inte UKÄ ge besked om vilka specialistsjuksköterskeutbildningar de avser granska förrän tidigast hösten 2021.

På grund av dessa omständigheter fattar nu rektor beslut om att göra den lokala granskningen år 2022 istället.

Läs beslutet i sin helhet under dnr 244-21.