Nollvision för textilt avfall kräver nytt sätt att tänka

Portättfoto av Holly McQuillan bredvid en modell som bär ett av hennes plagg, en vävd tunika i vitt.

Nyblivna doktorn Holly McQuillan har alltid haft ett brinnande intresse för miljön och velat medverka till att förbättra den. Textilindustrin är en stor miljöbov och hennes avhandling Zero Waste System Thinking: Multimorphic Textile-Forms syftar till att utforska nya metoder för att eliminera det textila avfallet i den del av klädesproduktionen som sker innan plaggen når konsumenten; det avfall som hamnar på golvet under tillskärning och sömnad. Att klippa och sy är fortfarande det vanligaste sättet att tillverka kläder på och under den processen uppstår mycket avfall.

Mer än en designmetod

Avhandlingen sätter miljökrisen och ”zero waste” i fokus. Inledningsvis såg Holly McQuillan zero waste enbart som en designmetod, men under fältstudier och intervjuer på olika företag stod det snart klart att zero waste i själva verket är ett sätt att tänka. Och att existerande konventionella system sätter gränser för hur industrin och samhället tänker kring avfallsproblemet. Därför blev nästa steg i avhandlingen att genom experimentell forskning utforska zero waste som ett system, i första hand inriktat på olika framtidsvisioner.

– Design kräver flera perspektiv samtidigt: materialets sammansättning, ursprung, design, målgrupp, den kontext det tillverkas i, det avfall det skapar, industrin och det omgivande samhället och – viktigast av allt – Jorden, konstaterar Holly McQuillan.

Som resultat i sin avhandling presenterar hon ett antal tankemodeller, ”Zero Waste System Thinking”–modeller, ZWST. De fungerar som redskap för att kunna se på industrin på ett holistiskt sätt och förenar teori med praktik i industrin – med målet att skapa en bredare förståelse för miljön och den sociala kontext vi alla befinner oss i.

– All mänsklig aktivitet måste införlivas i det större system vi alla är del av – Jorden. Det system vi har nu byggdes under en tid när vi trodde att Jordens resurser var obegränsade, vilket vi nu vet inte stämmer. Den här modellen syftar till att få designers och industrin att röra sig bort från det nuvarande systemet, säger Holly McQuillan.

Vävning av hela plagg

En modell bär en rosa långklänning.

Hon har även använt ZWST-modellen för att utveckla designmetoder för vävning av hela plagg. Holly McQuillan pekar ut tre grupper av textila former; flata, stickade och tredimensionella – alla med enorm potential att reducera textilt avfall. Konventionell vävning, där den traditionella ”sy och klippa-metoden” dominerar, är i dag tvådimensionell och därmed inte så effektiv. I nuläget saknar designers kunskap om sambandet mellan vävda textilier och form, vilket begränsar deras möjligheter att bidra till förändring. Som en lösning lyfter Holly McQuillan fram tredimensionell form som skapas genom gjutning, skulptering och tryck. Genom tredimensionell vävning med en textil form som dyker djupt ned i det textila systemet och bäddar in formen i den textila strukturen i sig, öppnas dörren till en mer hållbar och holistisk design.

– Jag kallar det här sättet att tänka för ”multimorphic”, säger Holly McQuillan och pekar på att den nya tekniken vänder upp och ned på den konventionella industrins försörjningskedja.

Det finns ingen ekonomisk vinning för näringslivet att sträva mot zero waste i den nu varande affärsmodellen, men, men med ny lagstiftning kan detta ändras. Holly McQuillans förhoppning är att företag, fristående designers, forskare och studenter nu ska kunna använda ZWST-modellerna för att kartlägga sitt nuvarande arbetssätt och därigenom se var det finns behov av förändring eller var nya system kan skapas. Till exempel kan väverier använda de designmetoder för textil form som utvecklats till att bli klädesproducenter och varumärken kan utveckla innovativ design och produktion genom att väva hela plagg.

– Vi kan få textilindustrier att gå mot den hållbara framtid som vi behöver, säger Holly McQuillan som föreställer sig lokal tillverkning som sker på beställning och inte bidrar till något avfall i produktionen.

Hennes vision är en framtid där regenerativa mikrosystem i textilindustrin kombineras med hyperlokal design och regenerativ produktion som länkas ihop digitalt. Förhoppningen är också att andra fält, utöver textil och mode, ska använda modellerna för att tänka annorlunda om sin egen industri – och därmed medverka till en mer hållbar framtid.

Vill fortsätta att forska

Holly McQuillan som kommer från Nya Zeeland är glad över att nu ha disputerat och ser tillbaka på fyra givande år på Textilhögskolan.
– Det har varit toppen! Mina kollegor är både underbara och utmanande och har stöttat mig. Studiemiljön här hör till de bästa i världen.

Holly McQuillan vill fortsätta med sin forskning och bygga vidare på de samarbeten som hon har startat.

– Jag skulle älska att få arbeta med forskare inom mode och textilt management, företagsledning, fiberutveckling, textilteknik och jordbruk, med mera, för att vidga min forskning ytterligare. Jag älskar också att undervisa, speciellt att få studenter att förstå hur komplex mode- och textilindustrin är när det gäller hållbarhet.

Hon skulle gärna vilja stanna på Högskolan i Borås, hon söker nya intressanta utmaningar och har bland annat ansökt om medel för att kunna fortsätta det jobb som hon påbörjade i sin avhandling.

– Det är ett spännande fält och det finns ett växande intresse i att omvandla mode- och textilindustrin. Jag hoppas att jag blir en del av det arbetet, säger Holly McQuillan förväntansfullt.

Läs mer

Avhandlingen Zero Waste Systems Thinking: Multimorphic Textile-Forms

Holly McQuillans hemsida

Forskningsområdet Textil och mode