Chefsöversyn ska förtydliga roller

Syftet med översynen, som inleddes i maj 2020, är att se över de chefsroller och kollegiala roller som finns på akademierna.

– Vi vill se över rollerna, både för att göra dem tydligare och för att förenkla rekryteringen. I dagsläget läggs allt fler uppgifter på cheferna vilket gör chefsrollerna komplexa, och när det gäller till exempel studierektorer så är den speciellt komplex då de både har en viktig kollegial funktion och samtidigt en linjechefsfunktion, säger Marie Granberg Klasson, HR-chef.

– Ambitionen är att ha ett förslag på ny chefsstruktur klar i april. Därefter ska genomförandet inledas med förhoppningen att allt ska vara klart hösten 2021.