Resursåtervinning först ut i lokal utvärdering

De lokala utvärderingarna är en viktig del av högskolans kvalitetsprocess för forskning, där ett forskningsområde utvärderas om året. Nyligen kom rapporten från den externa bedömargrupp som arbetat med Resursåtervinning. De fyra forskargrupperna inom området lämnade först in en självvärdering, sedan följde dialog och möten med bedömargruppen.

I rapporten beskriver bedömargruppen en stor efterfrågan på den forskning som bedrivs inom området, och att grupperna generellt är starka vad gäller tillämpad forskning. Grupperna har olika inriktning och storlek, men arbetar integrerat tillsammans i många projekt. Synligheten och kommunikationen behöver dock bli tydligare, skriver bedömargruppen, och pekar på att det saknas en gemensam strategi och en kontaktperson för hela området.

Alla grupper fick konkret återkoppling om just sin verksamhet, berättar professor Mohammad Taherzadeh, som leder forskargruppen Bioteknik:

– Det fungerade väldigt bra och det var väldigt intressant att läsa deras bedömning. Vi fick möjlighet att jämföra och lära av varandra. Det viktigaste för oss var att vi fick en bekräftelse på att vi tänker rätt och är på rätt väg – vårt mål är att vara bäst i världen, fortsätter han.

Viktigt med kunnig bedömargrupp

Det var forskargrupperna själva som kom med förslag på personer till den externa bedömargruppen. De sakkunniga kom från olika områden och delar av världen och bara en av deltagarna kände till området Resursåtervinnings verksamhet sedan tidigare, vilket Mohammad Taherzadeh uppskattade, eftersom de kunde se på forskargruppernas verksamhet med fräscha ögon.

– Vid en sådan här utvärdering, tycker jag att man ska lägga vikt vid att få en riktigt bra bedömargrupp, satsa på att få de bästa i världen! Jag är mycket nöjd med vår grupps bedömning som var mycket positiv, och vi fick bra tips och råd för utveckling, säger Mohammad Taherzadeh.

”Konkreta förslag”

Professor Tobias Richards, som leder forskargruppen Förbränning och termiska processer, tycker att processen med utvärderingen var relativt enkel. I och med att hans grupp redan sedan tidigare skriver forskningsplaner och gör regelbundna utvärderingar, hade de bra koll på sin verksamhet, vilket gjorde det lättare att skriva självvärderingen.

– Vi fick konkreta förslag på mot vilka områden som det är bra att bredda vår verksamhet, och vad bedömargruppen tyckte att vi ska fortsätta med. De tyckte också att vi behöver satsa på en ökad tydlighet och synlighet för hela området, bland annat om hur vi kan lyfta våra webbsidor, säger Tobias Richards.

Har det lett till något konkret redan nu?

– Ja, faktiskt ledde det direkt till att vi justerade en annons för en tjänst som universitetslektor. Bedömargruppen förordade att vi skulle rikta oss mer mot hantering av askor, rening och materialåtervinning. Det är ett viktigt område där mer forskning behövs.

Ni kände er inte styrda i det?

– Nej, i och med att det här är frågor som vi också jobbar med och tänker utöka, säger Tobias Richards. 

Tobias Richards och Mohammad Taherzadehs tips till de forskningsområden som står på tur, är att jobba ordentligt med självvärderingen och se till att allt som bedömargruppen frågar efter finns med. Det gör arbetet enklare. Försök också få de bästa experterna till bedömargruppen, för att få så bra feedback som möjligt.

Nästa forskningsområde som står på tur är Pedagogiskt arbete, som utvärderas under 2021.

Bedömargruppen

Sakkunnig representant från annat lärosäte, tillika ordförande för bedömargruppen
− Bengt Andersson, professor, Chalmers

Sakkunnig representant från annat lärosäte
− Marianne Thomsen, professor, Dept. Environmental Science, Århus, Danmark

Sakkunnig representant från professionen/arbetslivet
− Thomas Hjertberg, professor, Borealis AB

Forskargruppsledare från annat akademiskt område vid Högskolan i Borås− Jan Nolin, professor, Biblioteks- och informationsvetenskap

Studentrepresentant
− Emanuel Gunnarsson, doktorand, textilteknologi utsedd av Studentkåren i Borås

Sekreterare/handläggare
− Olof Harbecke, forskningssamordnare, Utbildningsstöd

Läs mer

Kvalitetsprocess för forskning
Forskningsområdet Resursåtervinning