Ytterligare steg närmare ny chefsstruktur

Akademichef, sektionschefer och studierektorer på A3 har under våren fört diskussioner om övergripande strukturer och bytt erfarenheter inom akademin inför genomförandet av den nya chefsstrukturen.

Arbetet med att forma de kollegiala rollerna kommer att fortsätta i akademins ledningsråd och i medarbetargrupperna på de nuvarande sektionerna.

Uppdrag i den nya organisationen
Den sista maj gick ansökningstiden ut för uppdraget som sektionschef för den nya sektionen, Sektionen för pedagogiskt arbete, som träder i kraft redan 1 juli. Peter Andersson Lilja var ende sökande och efter genomförd intervju är arbetsgivarens förslag att utse Peter till ny sektionschef samt till att bli prefekt den 1 september när sektionen blir institution – detta i enlighet med utlysningen. Arbetsgivarens förslag till ny sektionschef kommer att MBL-förhandlas den 21 juni.

Uppdragen som prefekter för blivande Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap samt Institutionen för Informationsteknologi är utlysa, liksom två uppdrag som proprefekter för den kommande Institutionen för pedagogiskt arbete. Dessa uppdrag kommer att gälla tidigast från 1 september när ny organisation träder in. Utlysning av uppdragen som proprefekter till institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap respektive informationsteknologi kommer att göras när tillsättningarna av prefektuppdragen är klara, för att ge de tillträdande prefekter möjlighet att vara med i tillsättningen av de proprefekter. Vid den fackliga förhandlingen den 21 juni kommer vi förhandla om att befintliga chefer kommer att få förlängda uppdrag som löper fram tills proprefekterna kan tillträda sina uppdrag. 

I Sektionen för pedagogiskt arbete kommer Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning (HUF) att inrymmas. Enheten kommer att ha en föreståndare och det uppdraget har varit utlyst. Tillsättning pågår.

Till uppdraget som proakademichef fanns inga sökande när ansökningstiden gick ut. Den rekryteringen kommer nu att läggas på is så länge. Istället kommer ett tidsbegränsat uppdrag som forskningssamordnare på akademin att utlysas.