Ny antologi utforskar utmaningar och lösningar inom framtidens välfärd

Boken är tänkt att bidra med en gemensam kunskapsutveckling kring några av välfärdens utmaningar och möjliga lösningar. Fokus ligger på styrning, organisering och ledning av skilda välfärdsverksamheter. I en tid då trender som klimatförändringar, pandemier, flyktingströmmar och demografiska förändringar visar på världens sårbarhet finns det anledning att fundera över hur det vi kallar välfärd varit, är och kommer att bli.

– Vi vill att boken bidrar till en fortsatt diskussion om förändringar, förutsättningar för och effekter av styrning, organisering och ledarskapande inom välfärden, säger Maria Wolmesjö, biträdande professor i socialt arbete.

Boken innehåller ett antal spaningar på aktuella företeelser och observationer och ger intressanta reflektioner om framtidens utmaningar inom olika välfärdsverksamheter.  En viktig spaning från boken är den bemanningsproblematik som välfärden står inför, med svårigheter att rekrytera och behålla kvalificerad personal, och hur utbildningssystemet behöver se ut för att det ska fungera i en snar framtid inom välfärdens olika områden.


– Boken tar bäring på många av de utmaningar som välfärden står inför. Ett grundläggande förhållande ligger i de behov som håller på att utvecklas på grund av ändrade demografiska förhållanden som till exempel en åldrande befolkning och den teknikutveckling som pågår. Till detta kommer ändrade metoder att arbeta till exempel avseende samverkan, rättssäkerhet och demokrati. Konsekvensen av dessa förändringar har direkt att göra med det behov av personal som välfärden har att brottas med, säger Rolf Solli, professor emeritus i management.

Med fokus på hur olika välfärdsverksamheter, exempelvis skola och hälso- och sjukvård, styrs, organiseras och leds lyfter bokens författare analyser och reflektioner utifrån olika vetenskapliga perspektiv och teman för en hållbar framtid. Bredden av olika vetenskapliga perspektiv är påtaglig där pedagogiskt arbete, företagsekonomi, biblioteks- och informationsvetenskap och socialt arbete är några av de representerade perspektiven.

– Det är en styrka att vi har fått med så många olika vetenskapliga perspektiv i boken. Vi hoppas att boken kommer att användas både i olika professionsutbildningar inom välfärdsområdet och av de som har ansvar för att styra, organisera och leda en hållbar utveckling inom området, säger Maria Wolmesjö.

Om forskningsnätverket SOLWE

Samtliga av bokens författare är aktiva i Det (inter)nationella forskarnätverket för SOL i välfärden, SOLWE, som har fokus på styrning, organisering och ledning i framtiden välfärd. Forskarnätverket bildades hösten 2017 och leds av Maria Wolmesjö och Rolf Solli via Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås. Nätverket vänder sig till forskare med en tvärvetenskaplig forskningsansats och samlar medlemmar från skilda discipliner.

Nästa nätverksträff är preliminärt planerad till 20 oktober. Intresserade är välkomna att kontakta Maria Wolmesjö eller Rolf Solli.

 

Medverkande författare

Medförfattare från Högskolan i Borås

 • Petra Angervall, professor i pedagogiskt arbete
 • Richard Baldwin, universitetslektor i pedagogiskt arbete
 • Roger Blomberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Mikael Löfström, docent i företagsekonomi
 • Rolf Solli, professor emeritus i management
 • Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Maria Wolmesjö, biträdande professor och docent i socialt arbete och forskningsledare för Arbetsliv och välfärd

Övriga medförfattare

 • Catharina Bjørkquist, statsvetare och professor vid Høgskolen i Østfold, fakulteten för hälso- och välfärdstjänster, Norge
 • Magdalena Elmersjö, fil.dr i socialt arbete och lektor vid institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.
 • Nomie Eriksson, biträdande professor i företagsekonomi vid institutionen för handel och företagande på Högskolan i Skövde
 • Magnus Fredriksson, Göteborgs universitet och institutionen för journalistik, medier och kommunikation.
 • Josef Pallas, professor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
 • Helge Ramsdal är statsvetare och professor emeritus vid avdelningen för hälsa och välfärd, Høgskolen i Østfold, Norge
 • Elisabeth Sundin är professor emeritus i företagsekonomi samt forskningsledare vid Helix, Linköpings universitet.