Bokmässan 2021 – en hybridmässa där högskolans forskning presenteras

Bokmässan 2020 blev ett helt och hållet digitalt evenemang som direktsändes på Bokmässan Play. 2021 är Bokmässan tillbaka på Svenska Mässan i Göteborg i form av en hybridmässa, där både den digitala och fysiska upplevelsen är i fokus. Det myllrande mässgolvet anpassas och byggs om till stora luftiga tv-studior med plats för sittande publik.

Hela programmet för bokmässan finns att läsa på bokmassan.se

Här listar vi de programpunkter som har deltagare från oss:

Torsdag 23 september

Bokstart – ett demokratiprojekt?

Sedan 2014 har Kulturrådet satsat på Bokstart för läsfrämjande i bland annat socioekonomiskt utsatta områden. I senaste statsbudgeten har Bokstart fått ökat stöd och finns nu i flera kommuner. En färsk studie har tittat på Bokstart som läsfrämjande metod. Vad vet vi om effekterna, där hembesöket är centralt, och hur kan metoden utvecklas? Medverkande: David Ekholm, Linköpings universitet; Gertrud Widerberg, Göteborgs stadsbibliotek; Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet. Programledare: Jenny Lindberg, Bibliotekshögskolan. Arrangör: Bibliotekshögskolan

Seminarium/I fokus: torsdag 23/9 kl 09:00-09:30

Att bli beforskad eller medforska – spelar det någon roll för resultatet?

Hur ungas identitetskonstruktion och användning av sociala medier diskuteras och förklaras beror på vem som har tolkningsföreträde – det vill säga om det är vuxna eller unga själva som analyserar och förklarar. I en ny avhandling från Bibliotekshögskolan i Borås har unga personer varit aktiva som medforskare för att studera sin egen användning av sociala medier för att uttrycka identitet. Som medforskare utövar unga delaktighet och inflytande över vad som studeras och hur det kan förklaras. Samtalet mellan forskaren Amira Sofie Sandin och universitetsadjunkt Malin Ögland, riktar sig till dig som jobbar eller vill jobba med att involvera unga i verksamheter som riktas till dem.
Arrangör: Kulturutveckling VGR i samarbete med Bibliotekshögskolan, BHS

Biblioteksscenen torsdag 23/9 kl 11:30-11:50

Uppsökande biblioteksverksamhet

Under våren 2021 har Bibliotekshögskolan på uppdrag av Förvaltningen för kulturutveckling genomfört en studie av hur folkbiblioteken arbetar med uppsökande verksamhet. Vilka metoder används för att arbeta utanför biblioteksrummet? Hur tar biblioteken reda på vad målgrupperna behöver och vill ha? Hur har arbetet sett ut under pandemin? Vilka utmaningar och möjligheter finns när det gäller att nå nya användare?  Erik Joelsson, universitetslektor Bibliotekshögskolan, Emma Berge Kleber, universitetsadjunkt Bibliotekshögskolan och Cecilia Gärdén, konsulent Förvaltningen för kulturutveckling samtalar om forskningsstudien och dess resultat.

Biblioteksscenen torsdag 23/9 kl 12:00-12:20

Läsning på gång!

Vad säger läsforskningen om olika typer av texter och vad de ger sina läsare? Hur fungerar det läsfrämjande arbetet på folk- och skolbibliotek? Vilken är regionbibliotekens roll? Med utgångspunkt i Svensk biblioteksförenings nya rapport Läsning på gång! Aktuellt om läsning i forskning och bibliotekspraktik leder frilansjournalisten Ingela Hofsten (som skrivit rapporten) ett samtal med Jenny Lindberg, universitetslektor på Högskolan i Borås, Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Arenaskolan i Linköping, och Maria Ehde Andersson, utvecklare på Regionbibliotek Halland.

Seminarium/I fokus: torsdag 23/9 kl 13:00-13:30

Fredag 24 september

Ämnesfördjupande kompetensutveckling för lärare – dröm eller verklighet?

Färdiglärd är man aldrig, sägs det, men hur ser möjligheterna för lärares eget lärande ut? Högskolan i Borås bedriver ett forskningsprojekt kring vilken kompetensutveckling lärare erbjuds och vilken som verkligen gör skillnad. Hur mycket får lärare själva bestämma över sin kompetensutveckling? Hur mycket ämnesfördjupning ingår? Och hur ska lärares kompetensutveckling utformas i framtiden? Medverkande: Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet; Anna Ekström, utbildningsminister; Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås; Hjalmar Holgersson, gymnasielärare. Programledare: Lisa Heino, Lärarförbundet.

Skolspåret fredag 24/9 kl 09:00-09:30

Från Strindberg till Storytel i läsarens spår

Ett samtal kring aktuell forskning om ljudboksboomen, hur kopplingen mellan ljud och litteratur sett ut historiskt med utgångspunkt i boken Från Strindberg till Storytel. Samtalet rör även vad ljudboksläsare förmedlar om platsens betydelse för lyssnande och ifall, eller hur, det är möjligt att göra andra saker samtidigt som man lyssnar till en bok. Julia Pennlert, fil. dr i litteraturvetenskap, Högskolan i Borås och Malin Ögland, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås, deltar i samtalet.
Arrangör: Forskartorget/Högskolan i Borås

Forskartorget fredag 24/9 kl 14:40-14:55

 

Lördag 25 september

Pandemins effekt på öppna forskningsresultat

Pandemin har lett till en ökad publicering av forskningsartiklar och tillförlitligheten till preliminära forskningsresultat har ofta diskuterats i media. De vetenskapliga förlagen har tillfälligt öppnat upp tillgången till publicerade forskningsartiklar om covid-19 som normalt finns bakom betalvägg. Det har också påverkat hur forskningen sprids och förmedlas till allmänheten. Hur kommer detta påverka forskarnas sätt att publicera i framtiden? Kommer förväntningarna på fri tillgång till forskningsresultat att öka? Vilka nya utmaningar har pandemin inneburit för att förmedla forskningsresultat och forskningens processer till allmänheten?
Hör Amina Manzoor, författare och medicinreporter på Expressen, Gustaf Nelhans, fil. dr och universitetslektor, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan. Samtalsledare: Katarina Wiberg, Kungliga biblioteket.

Forskartorget lördag 25/9 kl 15:00-15:30