Ny antologi fyller kunskapslucka kring svenska bibliotek

Boklansering på Högskolan i Borås tillsammans med förlaget Studentlitteratur 26 april (både fysisk och digital).
Läs mer om lanseringen i kalendariet

Johan Sundeen, en av bokens tre redaktörer, berättar:

– Biblioteksgeografin är en omfångsrik antologi med forskare såväl som professionsrepresentanter bland författarna. Till bidragsgivarna hör företrädare för i stort sett alla lärosäten som har biblioteks- och informationsvetenskap som disciplin. Boken har arbetats fram i akademisk anda med seminarier och kollegiala läsningar. Varje kapitelförfattare har givits en stor grad av frihet.

Vad handlar boken om?

– Den vill ge en vetenskaplig såväl som verksamhetsnära presentation av dels biblioteksväsendet, dels av biblioteksforskningen. Alltför ofta riktas merparten uppmärksamhet inom området mot folk- och skolbibliotek. I vår bok behandlas givetvis både folk- och skolbibliotek, men också företagsbibliotek, sjukhusbibliotek, biblioteksmuseer, lärosätesbibliotek, nationalbibliotek med flera. Vi vill presentera landskapet i sin helhet, så långt det har varit möjligt.

Varför har ni skrivit boken?

– Vi har skrivit den utifrån uppfattningen att det finns en lucka i fackboksutbudet som behöver fyllas. Det finns i dag ingen motsvarande översiktslitteratur. Vi har också arbetat med projektet utifrån föresatsen att stärka svensk biblioteksforskning. Vi har sett en  oroande tendens till en allt starkare fokusering på informationsvetenskapliga perspektiv och vill visa att biblioteksforskning inte låter sig reduceras till en underdisciplin inom informationsvetenskap.

– Ytterligare ett skäl var att vi genom detta samarbetsprojekt vill stärka kontakten, dels mellan utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap, dels mellan dessa utbildningar och professionsutövare.

Vad fyller den för syfte?

– Vi vill visa på mångfalden som ryms inom fältet akademiska och verksamhetsnära biblioteksstudier: innehållsligt, teoretiskt, metodologiskt såväl som stilistiskt. Det är vår förhoppning att boken ska fungera som en katalysator för nya monografi- och antologiprojekt samt inte minst stimulera studenter i deras akademiska skrivande. Vi vill med boken också försöka stärka biblioteksfrågornas och biblioteksforskningens plats inom svensk kulturdebatt.

Vem vänder den sig till?

– Boken är tänkt att användas som kurslitteratur på såväl grundläggande som avancerad nivå inom i första hand biblioteks- och informationsvetenskap. Vi är emellertid övertygade om att delar av antologin också passar för utbildningar inom till exempel historia, litteraturvetenskap, arkiv- och museivetenskap samt pedagogik. Vi vill också nå ut till professionen och till alla som är intresserade av bibliotek som fenomen.

Läs mer

Biblioteksgeografin: en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning (420 sidor)

Förlag: Studentlitteratur

Redaktörer: Johan Sundeen, docent i idé- och lärdomshistoria samt universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, Katarina Michnik, universitetsbibliotekarie vid Göteborgs universitet, och Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.