Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser

Re:sommar! Under sommaren återpublicerar vi ett urval av nyheter från våren. Den här nyheten publicerades på hb.se första gången 2022-03-02.
Det här är en artikel från Science Park Borås som är en del av Högskolan i Borås

Textilbranschen utgör en väldigt resursintensiv industri med stor negativ påverkan längs med hela värdekedjan. För att ändra detta krävs en omställning från linjär till cirkulär ekonomi med ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Att designa för en cirkulär ekonomi innebär ett helhetsperspektiv på materialanvändning, produktdesign och affärsmodell för att skapa ett så resurseffektivt och hållbart system som möjligt. Inom Science Park Borås har det under många år forskats kring remake, återtillverkning, tjänstefiering och cirkulära affärsmodeller.

Möjliggörare för cirkulära flöden

Syftet med Circular Business Toolkit är att tillhandahålla verktyg för företag att etablera och implementera en cirkulär strategi som knyter samman affärsmodell, produktdesign och materialval. Den designprocess som föreslås i boken har utvecklats inom Science Park Borås och bygger på kunskap från forskning och genomförda projekt där olika aspekter av cirkulär ekonomi applicerats och utvärderats.

– Genom kunskap och insikter från våra pilotprojekt vill vi visa på möjligheter och utmaningar i arbetet med cirkulära affärsmodeller och designstrategier. Vår förhoppning är att nå de som arbetar med affärsutveckling, produktutveckling och hållbarhetsfrågor, men också få igång diskussionen och arbetet med cirkulär ekonomi i ledningsgrupper, säger Adrian Zethraeus, projektledare vid Science Park Borås.

Designers Toolkit

Det digitala analysverktyget Designers Toolkit kan ses som en förlängning av boken. Den röda tråden i både boken och det digitala verktyget är 17 målsättning kopplade till cirkulär design. Varje målsättning kan uppnås genom olika åtgärder, bland annat genom val av material, produktdesign och affärsmodell. Genom att i Designers Toolkit gå igenom dessa målsättningar och åtgärder skapas en prioriteringslista som kan användas som grund i det fortsätta cirkulära arbetet.

– Genom att analysera nuläget kan vi se möjligheterna framåt. Designers Toolkit är ett kostnadsfritt och lättanvänt verktyg som hjälper företag att ta reda på hur de kan förbättra sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv och hur de kan designa produkter som möjliggör cirkulära flöden, säger Adrian Zethraeus.

Läs mer

Läs Circular Business Toolkit i sin helhet

Testa Designers Toolkit

Läs publicerade Feasibility studies från re:textile