Ny forskarskola med fokus på Nära vård beviljas 37 miljoner

Vårdare och patient i hemmiljö

Forskarskolan som går under namnet SHIFT CARE ska under fem år utbilda 40 doktorander och har beviljats 37 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

– Forskarskolan betyder mycket för Högskolan i Borås genom att vi får ökad möjlighet att utveckla våra vårdutbildningar och stärka vår forskningsmiljö med fler doktorander. Det är mycket glädjande att vi genom forskarskolan dessutom stärker samarbetet med övriga lärosäten i regionen, säger Katarina Karlsson, ställföreträdande akademichef vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

Ska stödja omställningen till Nära vård

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa och ökad ojämlikhet i hälsa. För att klara dessa utmaningar genomgår svensk sjukvård just nu en omställning till så kallad Nära vård, vilket innebär att vården ska utgå från personens behov och förutsättningar, en personcentrerad vård, som är proaktiv och hälsofrämjande.

För att möjliggöra omställningen till Nära vård behöver teori och praktik överbyggas, vilket kräver såväl vetenskaplig kompetens som förmågan att föra kunskapen vidare, det vill säga en didaktisk förmåga, samt att hälso- och sjukvårdsutbildningarna anpassas därefter. Specifikt kommer forskningsprogrammet att fokusera på forskning som syftar till att stärka och främja hälsa och välbefinnande för utsatta patienter, som i första hand får vård inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

– Nära vård har potential att främja relationer mellan patient och vårdare där existentiella aspekter av att drabbas av ohälsa och sjukdom synliggörs, och inte ensidigt fokusera på sjukdom. Vidare innebär det att det finns en öppenhet och följsamhet inför den existentiella situation som patienten befinner sig i, säger Lina Palmér, docent och biträdande professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Forskning i samverkan

Genom samverkan som sker inom ramen för SHIFT CARE främjas enskilda och gemensamma samarbeten med nationella och internationella forskargrupper och forskarskolor och med det omgivande samhället.

Respektive lärosäte bidrar med sin spetskompetens inom olika områden, vilka alla är lika viktiga komponenter i omställningen till Nära vård: personcentrerad vård, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund, hälsa i det digitala samhället, och normmedveten och jämlik vård.

– Högskolan i Borås bidrar med sin unika profil, vårdande och lärande på livsvärldsteoretisk grund, med vårdvetenskaplig kunskap som uppmärksammar patientperspektivets betydelse för att stödja och stärka hälsa och välbefinnande, säger Elisabeth Lindberg, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Forskningsområdet Människan i vården