Extern miljörevision konstaterar: Stor medvetenhet i organisationen

Miljöaspekterna har identifierats och värderats, konstateras det i rapporten. Mål för miljöpåverkan och styrningen av denna syns tydligast inom Verksamhetsstöd som hanterar fastighetsfrågor, IT, avfall, med mera. Inom akademierna är miljöfrågor en självklar del av kulturen, mer än genom beslutade mål.

– Den externa miljörevisorn tyckte att vi har ett hållbarhets- och miljötänk i vår kultur på högskolan. Även om inte alla kan rabbla upp miljöaspekterna så sitter det i väggarna och miljön finns med i tanken i det dagliga arbetet. Revisorn tyckte även att vi har väldigt bra ordning i våra labb, berättar Maria Vesterlund, administratör för högskolans miljöledningssystem.

Under 2022 fick högskolan ett regeringsuppdrag om att minska elförbrukningen. Detta har också enligt revisionsrapporten genomdrivits framgångsrikt genom styrning utanför verksamhetsplanerna.

Resultat som lyfts i rapporten är tjänsteresorna, som under pandemin sjönk, men som under 2022 ökade igen. Energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av lokaler sett från 2019 till 2021 har minskat och mängden hushållsavfall under samma period har också minskat.

Endast två avvikelser konstaterades, det ena gäller dokumentet för miljöledningssystemets omfattning och avgränsningar, där hela hållbarhetsbegreppet tagits upp, det vill säga även ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Detta ses i revisionen som en avvikelse då dessa inte omfattas av miljöledningssystemet. Den andra avvikelsen gällde dunkar i ett par labb där märkning och förvaring behöver ses över.

Ett förbättringsförslag som lyftes i rapporten var att verksamhetsplaner och målmatriser tydligare kan koppla lokala målsättningar till miljöaspekterna.

Läs mer

Rapporten finns i sin helhet i diariet på Dnr 1020-22. Du som vill veta mer är välkommen att kontakta Maria Vesterlund.

Miljöledningssystemet – rutiner och riktlinjer