Förslag ny ledamot tillika ordförande i Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT

Bakgrund

Forsknings- och utbildningsnämnden fattar beslut om ledamöter i utbildningsutskott på förslag från akademichef.

Då beslut fattades om nya ledamöter i rubricerat utskott för den nya mandatperioden 1 januari 2022 – 30 juni 2024 fanns inget förslag om ordförande för utskottets mandatperiod vilket föranleder detta extra val med kompletterande förslag.

Ny ledamot, tillika ordförande för utskottet för bibliotek, information och IT behöver utses och föreslås för innevarande mandatperiod och tillsvidare, dock längst till och med 30 juni 2024 med tillträdesdatum efter anslag och erforderliga beslut.

Nedanstående förslag har tagits fram efter samråd med prefekt för Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap och prefekt för institutionen för informatik.

Anslag

Förslaget anslås på högskolans officiella anslagstavla under perioden 2022-01-24 – 2022-02-14 samt informeras här på akademins webbplats och i personalinformation till berörda institutioner.

Synpunkter på förslaget lämnas under denna period till Martin G Erikson (martin_g.erikson@hb.se ).

Forsknings- och utbildningsnämnden fattar därefter beslut om tillsättning av ledamot, tillika ordförande, vid sitt sammanträde i februari alternativt mars 2022. 

Förslag

Ledamot och ordförande

Universitetslektor Erik Joelsson utses till ny ledamot, tillika ordförande i utskottet under innevarande mandatperiod vilken är till och med 2024-06-30.

Ta del av hela förslaget inklusive motivering