Ny professor har språkets betydelse för lärande och utveckling i blickfånget

Under de senaste åren har Carina Hermansson studerat yngre barns skrivande och läsande i det digitala klassrummet. Dessutom arbetar hon i ett spännande projekt som undersöker vilken sorts skrivande medborgare i Sverige behöver för att delta i samhället i dag. I projektet arbetar forskare och lärare tillsammans för att utveckla undervisningsmetoder, där barn och ungdomar genom skrivandet lever och lär om demokrati.

En sådan undervisning, som kallas en deltagande skrivundervisning, handlar om att stötta elever i att använda skrivandet som ett redskap för att uttrycka sin röst och för att delta i samhället. Olika former av deltagande kräver ofta någon sorts skrivande, exempelvis glada tillrop och kommentarer till vänner på sociala medier, arga lappar i tvättstugan eller mer formella texter som insändare i lokaltidningen, för att påverka något. En deltagande skrivundervisning stödjer med andra ord elever att bli medvetna om att olika sorters deltagande ställer olika krav på skrivande utifrån både sammanhang och mottagare.

– I stort intresserar jag mig för frågor som handlar om språkets betydelse för lärande och utveckling. Jag är också engagerad i frågor om hur olika uttrycksformer, exempelvis att rita, kan hjälpa elever att förstå naturvetenskapliga samband och processer, det vill säga multimodalt meningsskapande, säger Carina Hermansson.

Vid årsskiftet 2021-2022 började hon på Högskolan i Borås och i april är hon en av tre professorer inom pedagogiskt arbete som installeras under högskolans akademiska högtid.

– Institutionen för pedagogiskt arbete är mitt i ett förändringsarbete och mitt första intryck är att det sker ett aktivt arbete med att forma en anda, där verksamheten byggs och utvecklas tillsammans av alla goda medarbetare. Jag ser verkligen fram emot detta – att vara del i att bygga och utveckla, genom att bidra med mina kunskaper och erfarenheter inom språkdidaktik, säger hon.

Carina Hermansson kommer att vara koordinator för den språkdidaktiska forskargruppen och de högre seminarier som arrangeras inom området, men hon kommer även att bidra till institutionens breda forskarnätverk. Inte minst kommer hon att finnas med i undervisningen på lärarutbildningarna på högskolan.

Hennes nyfikenhet är långt ifrån stillad, den nya rollen som professor i pedagogiskt arbete gör det möjligt att fortsätta vara nyfiken och vara del i ett arbete som drivs av nya utmaningar och nya frågeställningar. Ambitionen är dessutom att inom professorsrollen delta i utvecklingen av högskolans utbildningar och kunna bidra till att nyansera den utbildningspolitiska debatten.