Sex nya doktorandtjänster ska möta kunskapsbehov inom vården

Intensivvårdsrum patient och personal håller hand

– Doktorandprojekten handlar om samhällsviktiga områden, säger Päivi Riestola, akademichef på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. De övergripande frågeställningarna för projekten berör bland annat omställningen av vården, från slutenvård till öppen och nära vård, men också till en allt mer digitaliserad och högteknologisk vård. Detta är områden där det redan pågår forskning hos oss och där vi har en stark profil.

Utlysningen av de nya doktorandtjänsterna är ett led i att skapa en god tillväxt inom forskarutbildningen Människan i vården. Den satsning som görs är också viktig för att kvalitetssäkra den akademiska miljön och för att säkerställa vårdutbildningarnas forskningsanknytning. Inom utbildningarna finns ett stort behov av disputerade lärare till utbildningarna av specialistsjuksköterskor och barnmorskor, yrkesgrupper som det råder stor brist på idag.

– Vi behöver fler disputerade lärare inom dessa områden för att säkerställa att lärarna som utbildar våra studenter har kvalificerad kompetens, säger Päivi Riestola.

En forskningsmiljö med människan i fokus

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd bedriver nationellt och internationellt erkänd forskning inom vårdvetenskap. Här finns en stark tradition bland annat vad gäller forskning inom akut och prehospital vård. Högskolan i Borås var först i landet med att starta en specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor och forskning inom prehospital vård utvecklades med PreHospen - Centrum för prehospital forskning som en ledande aktör. Andra profilområden inom akademin är forskning utifrån ett patientperspektiv, kommunikationsforskning, mänskliga rättigheter, existentiella vårdfrågor och lärande.

– Vår forskning vilar på en humanvetenskaplig grund och har ett patientnära perspektiv. Forskningen har fokus på patienten och den som ger vård, men också närstående, vårdstudenter eller de som leder och organiserar vården. Forskningsfrågorna handlar bland annat om patientsäkerhet, bedömning och beslutsfattande, vårdmiljö, kommunikation och vårdande samtal, säger Päivi Riestola.

Ytterligare ett kännetecken för forskningsmiljön är nära relationer till de kliniska verksamheterna och till andra lärosäten och forskare.

– Vi har bra nätverk och mycket forskning i samverkan. Flera av forskarna jobbar kliniskt. Vi har många spännande idéer och forskningsprojekt på gång vad gäller omställningen till nära vård. Nu ska vi satsa på att stödja våra forskargrupper att ansöka om mer externa medel som ett led i vårt strategiska utvecklingsarbete, avslutar Päivi Riestola.

Läs mer

Sista ansökningsdag för doktorandtjänsterna är 31 januari.
Läs mer om tjänsterna här