Tolv projekt beviljas rektors strategiska medel

De tolv projekten som tilldelats medel är:

Digital material lab

Tidsperiod 2022–2024

Syftet är att inrätta en kompetensplattform för tillämpat ingenjörsarbete på materialval, 3D-printning, koncept för materialdesign, simulering och beräkningsverktyg, prototyptillverkning, materialbearbetningsverktyg och cirkulär ekonomi. Kompetensplattformen kommer att användas i högskolans ingenjörsutbildningar och doktorandskolor.

Projektet genomförs vid Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad.

Projektledare: Mikael Skrifvars

Flexibelt och livslångt lärande

Tidsperiod 2022–2025

Syftet med projektet är att inom textilteknologi integrera programstuderande, alumner och yrkesverksamma i samma kurser och genomföra kurserna med flexibel undervisning, interaktion och examination samt att utifrån två nya utbildningar kombinera olika former av kursutbud under samma eller interagerande kursskal och med ett flexibelt tidsintervall. Arbetsmaterialet kommer i huvudsak från våra planerade nya utbildningar Textil produktion och innovation (kandidat) samt Textil innovation (master).

Projektet genomförs vid Institutionen för textilteknologi.

Projektledare: Niina Hernandez

Skrivarworkshop för forskare och doktorander – ett stöd för att utveckla och stärka forskningsansökningar med hög och konkurrenskraftig kvalitet

Tidsperiod 2022–2023

Syftet med projektet är att stärka och skapa möjligheter för forskare att kunna skriva fler ansökningar och att nå högre kvalitet i de ansökningar som skrivs. Stödinsatsen kommer att utformas i internatform, för att också möjliggöra ett intensivt och arbetande internat med tid för aktivt skrivande och erfarenhetsutbyte.

Projektet genomförs vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd tillsammans med Grants and Innovation Office, GIO. 

Projektledare: Annelie Sundler

Tillit och kollegialitet

Tidsperiod 2023

Projektet avser övergripande till att identifiera de förutsättningar som i dag finns inom högskolans verksamhet att arbeta tillitsbaserat och kollegialt i syfte att åstadkomma en verksamhet med hög kvalitet i undervisning och forskning. Genom att identifiera dessa förutsättningar, via intervjuer och interna workshoppar, kommer projektet att bidra till en förståelse för och utveckling mot en verksamhet vilken poängterar ett gemensamt ansvarstagande för högskolans och samhällets utveckling.

Projektet genomförs vid Akademin för textil, teknik och ekonomi tillsammans med Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Verksamhetsstöd.

Projektledare: Christina Mauléon

Utbildnings- och forskningsstrategier – Utveckling av nya pedagogiska former: ”Gamification” av ledarutbildningar inom vård och omsorg, GOAL

Tidsperiod 2022–2024

Projektets syfte är att utveckla idéer och metoder för användning av digital teknik – gamification – för att träna olika ledarskapssituationer i arbetslivets vardagsdilemman och utveckla en handlingsberedskap inför oförutsedda kriser och katastrofer. Ett särskilt fokus sätts inledningsvis på ledarutbildningar inom vård och omsorg och då specifikt på ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer. Projektet avser också att bidra till att attrahera nya grupper av studenter till högre utbildning.

Projektet genomförs vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Projektledare: Maria Wolmesjö

Akut omhändertagande av barn i skolmiljö

Tidsperioden 2022–2024

Projektet har till syfte att tillsammans utveckla och pröva gränsöverskridande miljöer för lärande i ett samarbete mellan tre av Högskolan i Borås utbildningar – grundlärarutbildningen för skolans år F-3, specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård, och grundutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap i form av ett aktionsforskningsprojekt i en samverkan mellan områdena Människan i vården, Biblioteks- och informationsvetenskap, samt Pedagogiskt arbete.

Projektet genomförs vid Institutionen för pedagogiskt arbete.

Projektledare: Viktor Aldrin

Ansvar för kunskap – att utveckla en studentroll

Tidsperiod 2022–2025

Syftet är att utgå från befintlig internationell forskning om studenttransformation och ta fram en modell för studenttransformation anpassad för Högskolan i Borås, som sedan ska omsättas i konkreta aktiviteter. Dessa aktiviteter ska bidra till att forma en akademisk studentroll utifrån att vi gemensamt bygger kunskap tillsammans. Dessa aktiviteter ska provas inom ramen för projektet i vårt mottagande av nya studenter från och med höstterminen 2024 och då också involvera både lärare och studenter för att bygga en ömsesidig rollförståelse.

Projektet genomförs vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Projektledare: Ska tillsättas

Universell utbildning

Tidsperiod 2022–2023

Projektets syfte är att bidra med underlag och kunskap om hur vi kan integrera en universellt tillgänglig pedagogik i utbildningarna Bibliotekarie, campus samt distans.

Projektet genomförs vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Projektledare: Jonas Söderholm och Malin Utter

First Year Experience – Att tillgängliggöra högre utbildning för yrkeserfarna poliser på väg att bli akademiker (genom medskapande)

Tidsperiod 2022

Projektet avser att främja förutsättningarna för studieovana studenter att hantera övergången till studier vid Högskolan i Borås, främja akademisk mognad och ytterst att säkerställa en god genomströmning på kandidatprogrammet i polisiärt arbete. Vidare avser projektet att öka tillvaratagandet av studenternas erfarenheter och främja deras medskapande i utbildningen.

Projektet genomförs vid Akademin för polisiärt arbete.

Projektledare: Therese Bäckman

Utökad studentsamverkan

Tidsperiod 2022–2023

Genom att utveckla samverkan mellan studenter och näringsliv samt offentlig sektor i högskolans utbildningar bidrar projektet till ökad kvalitet i utbildning samt förstärker högskolan som ett attraktivt lärosäte.

Projektet genomförs inom Forskning och Innovation

Projektledare: Anders Stenström

Employer branding för en attraktiv arbetsplats

Tidsperioden 2022–2023

Syftet är att göra Högskolan i Borås till en attraktiv arbetsgivare för rätt medarbetare. För att svara på de krav som finns behöver en projektledare tillsättas för att starta arbetet med employer branding.

Projektet är högskoleövergripande och genomförs via Verksamhetsstöds projektkontor.

Projektledare: Ska tillsättas

Utveckling av samarbetsinlärning genom SI-pass

Tidsperioden 2022–2024

Projektets syfte är att förbereda, utveckla och implementera metoden samverkansinlärning, SI-pass, på högskolan som ett led i att ta emot, introducera och stödja nya studenter i studierna, som ett led för breddat deltagande.

Projektet genomförs inom Studentcentrum.

Projektledare: Baiba Olsson, Emelie Källquist och Anna Pohjola

---

I den slutliga handläggningen av ärendet har rektor Mats Tinnsten (beslutande) och prorektor Kim Bolton (föredragande), Thomas Johansson controller och Magnus Bergenholtz controller, deltagit.

Läs mer

Beslut och beslutsunderlag finns tillgängligt i diariet: Dnr FO2022/38

Läs mer om rektors strategiska medel