Studentarbeten prisas med stipendium från Länsförsäkringar Älvsborg

– För Länsförsäkringar Älvsborg är det självklart att stötta innovation och utveckling, och det av flera skäl. Som ett lokalt och kundägt bolag känner vi ett stort ansvar för samhället där vi bor, här i Borås och Sjuhärad. Forskning handlar om att förstå det samhälle som växer fram. Att vi då samarbetar med Högskolan i Borås är helt rätt och naturligt, säger Joel Engblom, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Älvsborg.

I år prisas examensarbeten från följande program:

  • Barnmorskeutbildningen
  • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska
  • Civilekonomprogrammet
  • Kandidatprogrammet i Textilt Management
  • Textil Produktutveckling och Entreprenörskap


Hör några av stipendiaterna berätta om sina arbeten:

 

Stipendier för examensarbeten 2021

Josefin Rigsjö och Catrin Trigell

Porträttfoto Catrin TrigellPorträttfoto Josefin Rigsjö

Titel: Behovet av en mobilapplikation som stöd vid amning – En kvalitativ intervjustudie

Uppsatsen är skriven inom ramen för Barnmorskeutbildningen år 2021. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Blivande föräldrar söker information om föräldraskap och amning via sociala medier, dygnet runt. Informationen som sprids på nätet är inte alltid korrekt och vetenskaplig. Att amma sitt barn har stor betydelse för både mamman och barnet. Det är därför viktigt att blivande föräldrar har tillgång till kunskap.

Bristen på lämpliga applikationer som stöd vid amning har föranlett studien, vars syfte är att undersöka nyblivna mammors önskemål och behov av en applikation. Att ge mammor stöd i amningen, så fler ammar i minst sju månader bidrar till en hållbar utveckling genom att barnadödligheten minskar och risken att mamman drabbas av bröstcancer minskar. Vilket i sin tur minskar lidandet, främjar hälsan och reducerar kostnaderna för samhället.

Linus Svanberg och Alexander Westberg

Porträttfoto Alexander Westberg

Porträttfoto Linus Svanberg

Titel: Användning av e-hälsa under SARS-CoV-2. En enkätstudie om distriktssköterskans upplevelse

Uppsatsen är skriven inom ramen för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska år 2020. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Under pandemin har användandet av e-hälsa ökat inom hälso- och sjukvården i Sverige, i syfte att minska smittspridningen av SARS-COV-2. Distriktssköterskor inom primärvården möter personer i alla åldrar, som är i behov av vård. En jämlik e-hälsa kan bidra till jämlik vård och främja hälsa oavsett var patienten befinner sig.

Examensarbetet belyser samtliga dimensioner avseende hållbarhet genom att påtala att e-hälsa minskar lidandet för såväl patient som närstående genom minskat insjuknande och eventuell död. E-hälsa har en positiv effekt på vårdens och samhällets resurser samt att den har en positiv inverkan på miljön genom nyttjande av mindre läkemedel och sjukvårdsmaterial. Distriktssköterskan förväntas kunna arbeta med e-hälsa, trots att det råder brist på utbildning i ämnet. Vidare belyser examensarbetet vikten av att e-hälsotjänster behöver utvecklas och bli mer användarvänliga, vilket bör ske i samråd med hälso- och sjukvårdspersonal.

Sara Bagger och Sara Kjellén

Porträttfoto Sara Kjellen

Porträttfoto Sara Bagger

Titel: Vad förmedlar lyxvarumärken i sina hållbarhetsrapporter? En kvalitativ studie om CSR i lyxvaruindustrin

Uppsatsen är skriven inom ramen för Civilekonomprogrammet år 2021. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Uppsatsen belyser CSR-rapportering och visar bland annat att normverket GRI inte följs i alla avseenden.

Stina Hägg, Sebastian Lindblom och Elin Rådberg

Porträttfoto Stina HäggPorträttfoto Sebastian LindblomPorträttfoto Elin Rådberg

 

 

 

 

 

 

Titel: Secondhand: Ofräscht och billigt – En kvalitativ studie om gymnasieelevers attityder till second hand-köp inom modehandeln

Uppsatsen är skriven inom ramen för Kandidatprogrammet i Textilt Management år 2021. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Stina Hägg, Sebastian Lindblom och Elin Rådberg undersöker i sin uppsats ”Secondhand: Ofräscht och billigt” gymnasieungdomars konsumtion av kläder på secondhand. Med utgångspunkt i etablerade teorier som kombineras i en egen, kreativ analysmodell visar författarna på secondhandbranschens utmaningar att lyckas attrahera unga konsumenter. Studiens unga tillhör ”Greta-generationen” och de är väl medvetna om att secondhand är ett bra miljöval. Deras resultat visar att ungdomarnas omtanke om miljön inte räcker för att överbrygga de barriärer som finns mot att handla secondhand.

Författarna konstaterar att branschen framförallt bör arbeta för att få bort den stämpel av solkighet och ofräschhet som studiens ungdomar kopplar till secondhand. För secondhandbranschen är det här en viktig lärdom, det är lätt att tro att ungas ökande engagemang i miljöfrågor också ökat deras intresse för secondhand.

Annie Albertsson och Adam Persson

Porträttfoto Adam Persson

Porträttfoto Annie Albertsson

Titel: Modekonsumenters perspektiv på produktinformation om hållbara produktattribut - hur egennytta och hållbara produktattribut kan förenas till positiva köpintentioner i en online-kontext

Uppsatsen är skriven inom ramen för Textil Produktutveckling och Entreprenörskap år 2021. Läs uppsatsen i sin helhet via DiVA.

Motivering:
Uppsatsen "Modekonsumenters perspektiv på produktinformation om hållbara produktattribut - hur egennytta och hållbara produktattribut kan förenas till positiva köpintentioner i en online-kontext" bidrar till att stimulera utvecklingen inom sitt professionsområde genom att tydliggöra konsumenters önskan om bättre information som hjälp i deras beslutsfattande kring köp av mode. Uppsatsen bidrar till hållbar utveckling med hänsyn tagen till kommande policys och lagstiftning kring hållbarhetsinformation kopplat till produkter, både nationellt och inom EU.