Inga överraskningar i årets budget

Budgetpropositionen trycker på vikten av att våga göra prioriteringar för att göra Sverige världsbäst inom vissa strategiska områden. Enligt propositionen ska en modell med profilområden inom forskning leda till ett bredare kvalitetsbegrepp som möjliggör en mer rättvisande bedömning och fördelning av forskningsmedel. Det här blir aktuellt tidigast 2025.

Det omställningsstudiestöd som den förra regeringen planerade kommer att genomföras. Stödet är tänkt att motverka kompetensbrist inom näringsliv och välfärd. Det innebär att omställning och vidareutbildning i form av studier för vuxna som befinner sig mitt i arbetslivet underlättas.

I budgetpropositionen nämns också vikten av lärare inom polisutbildningen. Genom att tillsätta resurser för en utbyggd polisrelevant forskning hoppas regeringen lösa lärarförsörjningen och stärka kunskapsutvecklingen.
Utöver det som nämnts innehåller också budgeten bland annat:

• en särskild satsning för att lärosätena ska kunna säkerställa regionernas medverkan i vårdutbildningar.
• bättre möjligheter till språkstudier i svenska eller engelska och språkstöd för personer med utländsk högskoleutbildning.
• försöksverksamhet med ny kortare kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
• utökad satsning på övningsskolor och övningsförskolor.

Mats Tinnsten, rektor, kommenterar budgetpropositionen:
– Det är tydligt att det är angeläget att universitet och högskolor i än högre grad använder sina resurser för att erbjuda utbildningar där det finns brist på kompetens för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Att vi hjälper studenter att vara relevanta på arbetsmarknaden. Nu börjar ett arbete med att omsätta propositionen i verksamhet och verklighet. Men det är roligt att se att våra beslut och vårt arbete redan är i fas med budgetpropositionens innehåll.