Stötta eller inte? Det är frågan i ett nytt forskningsprojekt kring språkutveckling i förskolan

– Vi kommer att genomföra en studie där vi testar två metoder, sprungna ur olika teoretiska traditioner inom forskningen kring undervisning och språklärande, och se vilken som ger bäst effekt. Resultatet kan på sikt leda till ett ändrat förhållningssätt kring språkundervisning i förskolan, säger Peter Andersson Lilja.

Den ena traditionen bygger på att barn lär sig naturligt om de är i en miljö där de samtalar, läser och skriver. Den andra menar att barns språk utvecklas mer effektivt av att pedagogerna aktivt och mycket strukturerat stöttar barnen i samtal och vid läsning.

– Vår hypotes är att båda metoderna gynnar barns talspråksutveckling, men att den mer stöttande metoden särskilt gynnar barn med annat modersmål än svenska.

Barnen som deltar i studien är 4–5 år vid projektstart och totalt ingår cirka 150 barn från sju olika förskolor. Projektet kommer att pågå under fyra år och barnens språkliga och narrativa förmåga kommer att utvärderas flera gånger under studien. Projektet kombinerar kvalitativ och kvantitativ metod och har en tydlig tvärvetenskaplig ansats, vilket också speglas i projektgruppens sammansättning.

– Jag och mina kollegor är väldigt glada för finansieringen av projektet från Vetenskapsrådet. Vi tror att studien också kommer vara av intresse internationellt då designen och metoderna är nya i en förskolekontext, säger Peter Andersson Lilja.

Vill du veta mer?

Läs mer om forskningsprojektet och dess medlemmar: Stöttning av talspråksutveckling på svenska