På gång – lokala och nationella kvalitetsutvärderingar av utbildning och forskning

Målet med modellen är att alla utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå löpande ska utvecklas genom det systematiska kvalitetsarbetet och utgångspunkten är att alla medarbetare och studenter ska känna ett ansvar för sitt eget arbete och aktivt ta del i kvalitetsarbetet.

Modellen ska också säkerställa att alla utbildningar på högskolan uppfyller kraven i de lagar och förordningar som högskolan lyder under samt examensbeskrivningar och de mål som högskolan själv har satt upp genom regelbundna utvärderingar.

När det gäller det praktiska genomförandet av utvärderingarna ligger ett stort ansvar på akademierna. Nämnderna har till uppgift att fastställa bedömargrupper och eventuell klustring, det vill säga om olika utbildningar ska dela bedömargrupp vid utvärderingarna. Det är även nämnderna som ansvarar för de kriterier för måluppfyllelse som ska gälla för utbildningarna.

Genomförda utvärderingar

Utvärderingar har under 2020–2021 genomförts inom miljön för Biblioteks- och informationsvetenskap. Bedömargrupperna kom fram till att samtliga utvärderade program och kurser uppfyller de krav som ställs.

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT har därefter tagit fram handlingsplaner och härnäst ska akademin informera FoU-nämnden och hur handlingsplanerna ska genomföras. Nämnden fastställer därefter handlingsplanerna.

Pågående utvärderingar

Under 2021–2022 utvärderas tio utbildningar inom ingenjörsvetenskap och resursåtervinning vid Akademin för textil, teknik och ekonomi:

 • Byggingenjör
 • Energiingenjör
 • Forskarutbildning i resursåtervinning
 • Industriell ekonomi (tre program)
 • Kemiingenjör – tillämpad bioteknik
 • Magisterutbildning i samhällsbyggnad
 • Maskiningenjör
 • Masterprogram i resursåtervinning

och vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd utvärderas två utbildningar:

 • Magisterprogram inom hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
 • Kandidatprogram inom vård och omsorgsadministration – distans

Påbörjade utvärderingar

Under 2022–2023 utvärderas tio utbildningar inom vårdvetenskap vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd:

 • Barnmorskeutbildning
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård
 • Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospitalmiljö
 • Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i prehospital och intrahospital akutsjukvård (examensarbeten finns. Utbildningen ska inte läggas ner).
 • Forskarutbildning – Människan i vården

Dessutom utvärderas tre utbildningar som inte hade färdiga examensarbeten då deras respektive miljöer utvärderades:

 • Affärsutvecklarprogrammet – Bygg (Akademin för textil, teknik och ekonomi)
 • Magisterprogram i litteraturpedagogik (Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT)
 • Masterprogram i management av digital handel (Akademin för textil, teknik och ekonomi)

Nationella utvärderingar

Under 2022–2023 utvärderar UKÄ tre utbildningar inom vårdvetenskap vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd:

 • Sjuksköterskeutbildning (tematisk utvärdering)
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Utvärdering av forskning

 • När det gäller forskning utvärderas 2021–2022 forskningsområdet Resursåtervinning, där akademin har tagit fram en handlingsplan, som fastställdes i december 2021, vilken nu är under implementering.
 • Forskargruppen Samhällsbyggnad utvärderas enskilt 2022 och självvärdering och bedömargrupp tas nu fram.
 • Forskningsområdet Pedagogiskt arbete har under året utvärderats och nu pågår analys och upprättande av handlingsplan utifrån rapport.
 • Forskningsområdet Handel och IT ska utvärderas under 2022–2023 och självvärdering och bedömargrupp tas nu fram.

Nationella systemet revideras

Samtidigt reviderar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, det nationella systemet för kvalitetssäkring. En reviderad metod ska vara klar till 2023 och gälla till och med 2029.

Parallellt med UKÄ:s arbete utvecklar Högskolan i Borås sin utvärderingscykel för lokal utvärdering av utbildning. Planen är att rektor ska fattat beslut om denna för 2023–2029 i slutet av 2022.