Biblioteket får en biträdande chef

I samband med en organisationsförändring på biblioteket inrättas nu en tjänst som biträdande bibliotekschef. Behovet av att utöka ledningen på biblioteket har lyfts emellanåt genom åren, då det är en organisation med en bred verksamhet och många olika frågor att driva. Det är också en organisation som vuxit och utökats med fler områden det senaste året då Bibliotekschef fått ansvar för EduTech-arbetet, vilket också medfört att IKT-pedagog och medieproducenter införlivats i organisationen.

Syftet med förstärkningen av ledningen är bland annat att ge medarbetarna förbättrad tillgång till närmaste chef och att ge ledningen bättre förutsättningar för arbetet med såväl personal- som verksamhetsansvar.

Fördelning av verksamhetsområden

Katharina Nordling, som varit verksam inom flera olika delar av bibliotekets verksamhet under de 16 år hon jobbat på biblioteket, axlar nu rollen som biträdande chef.

– Att få möjlighet att ta en ledande position på biblioteket känns väldigt roligt! Genom att biblioteket nu får två personer med ledningsansvar kommer vi förhoppningsvis kunna driva frågor lite mer aktivt och mer målinriktat. Jag kommer ha ansvar för verksamhetsområdena forskarstöd och informationsförsörjning, samt ansvara för bibliotekets systembibliotekarier, säger Katharina Nordling.

Övriga verksamhetsområden inom biblioteket, det vill säga undervisningen i informationskompetens, det språkpedagogiska stödet till studenter, arbetet inom EduTech och själva bibliotekslokalen inklusive det löpande arbetet i bibliotekets informationspunkt kommer Jonas Gilbert fortsatt att ha ansvar för.

Öppen vetenskap – en utmaning framåt

På frågan om förestående utmaningar inom de verksamhetsområden Katharina Nordling kommer ansvara för svarar hon följande:

– En fråga vi ser fram emot att jobba med under kommande år är hur vi kan stötta forskare och ledning i omställningen till ett öppet vetenskapssystem. Det är ett stort arbete som ska göras, och vi tittar på den vägledning och handlingsplan som SUHF beslutat om som rekommendation för lärosätena att följa. Dessa är ju ett svar på regeringens direktiv att såväl forskningspublikationer och forskningsdata som finansierats av offentliga medel ska publiceras öppet tillgängligt – för publikationerna ska det här redan vara genomfört 2021, medan för forskningsdata har vi fram till 2026 på oss att hitta rätt. Detta är ju också en fråga som rör både stödet till forskare och arbetet med bibliotekets resurser. Frågan om hur avtalen för de resurser vi prenumererar på är i dagsläget hårt knuten till frågan om omställning till öppen tillgång till publikationer.