Högskolans doktorander allt mer nöjda

– Majoriteten av de svarande doktoranderna är nöjda med sin forskarutbildning och det stöd de får. Och det har skett en ökning av denna nöjdhetsgrad över tid, berättar Hanna Kantola, samordnare för forskarutbildningen vid Högskolan i Borås.

Känner sig inkluderade

I rapporten framkommer att en majoritet av doktoranderna är ganska eller mycket nöjda med den handledning som de får av handledarna. De känner sig även som inkluderade medlemmar vid sina institutioner och som en del av forskningsmiljön och de forskargrupper som finns etablerade vid högskolan. Men samtidigt upplever 45 procent så mycket stress att det haft hög eller mycket hög negativ påverkan på det egna måendet.

Uppföljningen av doktorandernas individuella studieplaner fungerar väl, dock är syftet med den tillhörande lärandemålmatrisen inte lika tydlig. Likaså är doktorandernas möjligheter att utvärdera sina kurser bra. Men när det kommer till återkopplingen av kursutvärderingsresultatet via kursrapporter svarar mindre än en fjärdedel av doktoranderna att de alltid eller ofta får ta del av dessa.

Områden för kvalitetsutveckling identifierade

Några framträdande områden av vikt för kvalitetsutveckling inom högskolans forskarutbildningar har identifierats. Dessa är: karriärutveckling, psykosocial arbets- och studiemiljö i form av arbetsbelastning och negativ stress, introduktion till forskarutbildning samt återkoppling av kursutvärderingsresultaten i form av kursrapporter.

Läs Doktorandbarometern 2023