Extern revision ger miljöledningssystemet väl godkänt

Sedan senast har den målmatris som hittills använts ersatts med ett stödsystem för ledningssystemet, LOTS, där strategi ska omsättas till aktiviteter ute i hela verksamheten.

I revisionen konstateras att mycket av det arbete som görs för att minska högskolans miljöpåverkan, som energiförbrukning, kemikalie- och avfallshantering sker genom Verksamhetsstödet. Det som kan styras mer inom akademierna är exempelvis utsläpp från tjänsteresor och kunskapsspridning som bidrar till hållbarhet i samhället.

Genomförda förbättringar

Exempel på sådant som görs bra är arbetet kring säkerhetsfrågor, exempelvis regelbundna utrymningsövningar i samtliga fastigheter. Andra exempel är att högskolan skickar utslitna möbler till renovering vid behov, datorer återanvänds inom verksamheten när det går och skickas annars tillbaka till leverantören för återbruk.

Det har genomförts nattvandringar för att leta efter onödiga energitjuvar och elförbrukningen har minskat med tio procent sedan 2019. Mängden trycksaker har minskat och högskolans evenemang genomförs systematiskt så hållbart som möjligt.

Sedan senaste revisionen för omcertifiering har högskolan tecknat ett samverkansavtal med de större fastighetsägarna. Avtalet har drivit på hållbarhetsarbetet inom flera områden, till exempel campusvandringar för att leta efter förbättringar och brister inom flera hållbarhetsområden.

Regeringsuppdraget att minska elanvändningen under hösten 2022 och våren 2023 skapade ett stort engagemang där medarbetare och studenter bidrog med förslag.

För att underlätta sorteringen av avfall har märkningen på sopkärlen förbättrats och försetts med en ny nordisk märkning och i tekniklabben har 30 procent särskilt farliga kemikalier sorterats ut.

I våras hölls ett stormöte för alla anställda med föreläsningar om klimatet, diskussioner om resande i tjänsten och exempel från olika delar av verksamhet hur man i det lilla kan jobba med hållbarhetsfrågor som inspiration.

Uppföljning och mål

Tjänsteresor och framför allt flygresor är högskolans främsta klimatpåverkan och arbetet kring detta har tagit fart genom ett rektorsbeslut om mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Målet är att med utgångspunkt från 2019 halvera utsläppen av koldioxid fram till 2030.

Inom utbildning och forskning fortsätter integreringen av hållbar utveckling och Agenda 2030, vilket följs upp genom högskolans kvalitetssystem.

Få smärre avvikelser

I revisionen har fem mindre avvikelser noterats och arbetet med att åtgärda dem är redan igång.

Läs mer

Läs mer om miljöledningssystemet

Läs mer om Lots

Lämna förbättringsförslag eller rapportera avvikelser

Revisionsrapporten finns i diariet, dnr 1079-23

Interna miljörevisioner, dnr 667–23