Öppen vetenskap – det händer i Sverige

I oktober kom Kungliga biblioteket med ett förslag på nationella riktlinjer för öppen vetenskap framtagna på uppdrag av regeringen. Tidigare har Sverige inte haft några gemensamma riktlinjer utan enskilda lärosäten har antagit egna policys för öppen vetenskap. Högskolan i Borås har dock ingen policy för öppen vetenskap.

När förslaget publicerades hade lärosäten, forskande organisationer och andra intressenter en månad på sig att komma med svar på förslaget, som tog avstamp i Unescos rekommendationer om öppen vetenskap. Kungliga biblioteket har meddelat att de slutliga riktlinjerna kommer att redovisas till Utbildningsdepartementet den 15 januari 2024. Det ger dem inte mycket tid att bearbeta de över 70 inkomna svaren, som hade många olika perspektiv på dokumentet, från positiva reaktioner på initiativet till kritiska åsikter om både utförandet och själva målet.

Publicering med omedelbar öppen tillgång sedan 2021

I forskningspropositionen ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (2020/21:60)” satte regeringen som mål att alla vetenskapliga publikationer som är ett resultat av forskning som finansieras med offentliga medel ska vara omedelbart öppet tillgängliga från år 2021. För Högskolan i Borås hittar man sedan år 2022 information om hur stor andel av högskolans forskningspublikationer som publiceras med omedelbar öppen tillgång i årsredovisningen.

I ovan nämnda proposition från 2020 sattes också målet är att all offentligt finansierad forskning ska dela forskningsdata ”så öppet som möjligt, så begränsat som nödvändigt” senast 2026. Öppen vetenskap är alltså något som högskolor och universitet redan är på väg mot – uppdraget till Kungliga biblioteket handlar bara om att tydliggöra målsättningen med hjälp av riktlinjer.

Beundransvärt att ta steget till öppen forskningsdata

Spännande nog har öppen tillgång till forskningsdata nyligen uppmärksammats i media som något heroiskt. Då inte gällande forskningsdata från ett lärosäte, utan från en av statens offentliga utredningar (SOU). I en ledare i Expressen den 4 november uppmärksammas hur huvudsekreteraren för en statlig utredning om vindkraft såg till att data som användes i utredningen blev fritt tillgänglig för alla att ta del av. I slutklämmen på ledaren konstateras: Grå byråkrater kan också vara hjältar.

Läs mer