Stort forskningsprojekt: Vad får oss att göra klimatsmarta val?

Forskningsprogrammet syftar till att utforma nya sätt att förstå och göra miljökommunikation i Sverige och internationellt och har nu beviljats fyraårig förlängning med totalt 54 miljoner i forskningsmedel.

Tydliga signaler från forskare

– Miljöforskare är tydligare än någonsin med vad som sker om vi ignorerar deras varningar. Ändå är det svårt att få organisationer och enskilda individer att ställa om och göra det som krävs för ett hållbart framtida samhälle. Det är uppenbart att humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning behövs för att förstå varför vi inte agerar i linje med vad som krävs, och hur det kan bli bättre, konstaterar Jutta Haider.

Bibliotekshögskolans forskare med professor Jutta Haider som projektledare kommer att använda sin expertis kring hur data och information kan få betydelse i vardagen för människor.

– Vi ska bland annat undersöka hur människor använder väderappar och varningsappar för översvämningar för att anpassa sig. Det är exempel på hur vetenskapliga data blir relevant i vardagen, förklarar Jutta Haider.

Inom projektet ska forskarna också undersöka hur textiltillverkning blir spårbar genom hela tillverkningskedjan och vilken roll transparens spelar för tillit i sammanhanget.

– Tillit är avgörande för hur vi tolkar det vi möter och spelar en central roll i att förändra beteenden, säger Jutta Haider.

Synliggör brister

Den tredje delen fokuserar också på tillit och data. Här ska forskarna undersöka hur motstridiga mål för klimatomställningen blir synliga genom spridningen av vilseledande information online.

Forskningsprogrammets övergripande ambition är att integrera en bred och avancerad förståelse för miljökommunikation i forskning, policy och politik i syfte att stärka Sveriges omställning till ett mer hållbart samhälle. Det nya anslaget kommer att bygga vidare på arbetet som genomförts inom det projekt som precis avslutats, 2020–2023.

Fakta om Mistra Environmental Communication projektet är ett tvär- och mångvetenskapligt forskningsprogram som samlar akademiker från flera lärosäten. Programmet samordnas av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och i konsortiet ingår Uppsalas universitet, Lunds universitet, Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås, Loughborough University, University of the Sunshine Coast och University of Texas, samt samarbetspartners inom kommun och myndigheter, kultursektorn och media, samt näringsliv och civilsamhälle. Syftet med dessa samarbeten är att täcka in ett brett spektrum av hållbarhetsfrågor och perspektiv, skapa bred samhällelig förankring och möjliggöra kunskapsutbyten.

De forskare som deltar i delprojektet Informationskulturer, data och teknologi i miljökommunikation under ledning av Jutta Haider är: Elisa Tattersall Wallin, Björn Ekström, Carin Graminius och Emma Román från Bibliotekshögskolan, Malte Rödl och René van der Wal från Sveriges Lantbruksuniversitet samt Shiv Ganesh från University of Texas.

Partnerorganisationer: Svensk Biblioteksförening, Wikimedia Foundation Sweden, Naturvårdsverket, Search Studies Group (Hamburg University of Applied Sciences) och Nudie Jeans.

Läs mer

Mistra Environmental Communication på SLU:s webb