En knuff åt rätt håll kan öka intresset för svampbaserad mat

Coralie Hellwig, som nyligen disputerat inom Resursåtervinning, har undersökt hur människor i Sverige och Europa intresserar sig för detta. Hon har undersökt på vilket vis de tänker om, uppfattar och upplever svampbaserad mat och har kommit fram till att det finns flera aspekter som påverkar. Genom att uppmuntra människor till att reflektera över konsekvenserna, som de tror att deras engagemang med den här sortens mat kan få, kan man få dem att dem att finna motiv och se mening i sitt engagemang.

I sitt projekt föreslår hon olika sätt för att öka människors engagemang och att man därigenom kan bidra till mer hållbara system för matproduktion.

– Mitt projekt visar att det finns optimism hos de som deltog i min studie. De tänker att man, genom att använda ätbara svampar, kan bidra till mer hållbara system för livsmedelsproduktion och att detta även kan bidra till minskade utsläpp, förklarar hon.

Genom intervjuer har hon undersökt vad som karakteriserar engagemang utifrån hur deltagarna väljer svampbaserade produkter, hur de lagar till dessa, hur de delar med sig av sina erfarenheter samt hur de upplever denna mat och reflekterar över faktorer som smak och hållbarhet.

Coralie Hellwig fann ett brett spektrum av faktorer som påverkar människors val av svampbaserad mat. Exempelvis ett intresse för att nå hållbarhetsmål; att de ser miljömässiga fördelar; cirkularitet av resurser; personligt intresse; ekonomiska fördelar; hur svampbaserad mat upplevs med sinnena, som textur och smak; samt hälsomässiga fördelar.

– Det är viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter när man ska uppmuntra ett engagemang för den här sortens mat, med målet att bidra till mer hållbara system för matproduktion, menar hon.

Fångat upp erfarenheter

– Mitt projekt kan bidra till ökad förståelse och få människor att aktivt välja denna typ av livsmedel. Det kan vidare främja en hållbar och effektiv användning av naturresurser och bidra till globalt välbefinnande.

Coralie Hellwigs forskning bygger på de upplevelser, tankar och upplevelser som deltagarna i studien delade med sig av till henne.  

Alla kan odla svampen

Vad är nästa steg för forskningen kring detta?

– Jag skulle vilja undersöka hur resursåtervinning kan bidra till hållbara system för livsmedelsproduktion i ett bredare perspektiv och mer i detalj titta på hur samt varför människor engagerar sig i svampbaserad mat och vad detta kan leda till. Det skulle också vara intressant att studera ätbara trådsvampar som odlas på ätbara restprodukter, som exempelvis gammalt bröd, och som människor kan göra i sina egna hushåll. Min forskning visar nämligen att odling av sådan svamp är något man kan göra själv. Men det finns en komplexitet som vi behöver förstå när det gäller att få ett engagemang kring nya aktiviteter som folk inte har ägnat sig åt tidigare, säger hon.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Doktorandprojektet var kopplat till FN:s globala mål, bland annat ingen hunger; god hälsa och välbefinnande; hållbar konsumtion och produktion; bekämpa klimatförändringar; ekosystem och biologisk mångfald. Enligt Parisavtalet för klimatet och EU:s strategi för hållbara livsmedel, Farm to Fork, krävs en expansion av utbudet av näringsrika livsmedel och ett skifte i synen på mat.

– Detta visar hur viktigt det är att uppmuntra engagemanget för socialt och ekonomiskt hållbar och miljövänlig mat – som svampbaserad mat, avslutar Coralie Hellwig.

Läs mer

Läs avhandlingen: Engagement with Fungi-Based Food: Recovery and Valorization of Resources for Food

Handledare: Kamran Rousta, docent

Avhandlingen försvarades 16 juni 2023 vid Högskolan i Borås.

Läs mer om forskningen inom Resursåtervinning