Avsiktsförklaring mellan SÄS och Högskolan i Borås – Hur har det gått?

Målet med avsiktsförklaringen är bland annat att minska steget från att vara student till första jobbet som nyexaminerad sjuksköterska. Dessutom ska möjligheterna för livslångt lärande öka och förutsättningarna för att fler ska välja att stanna kvar inom professionen bli bättre.

Nu har det gått lite mer än ett år sedan avsiktsförklaringen skrevs på, hur har det gått?

Katarina Karlsson, tf. akademichef på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås, berättar om hur man arbetar för att följa avsiktsförklaringens stora mål:

– SÄS är en av flera viktiga samarbetspartner för akademin, där målsättningen med detta projekt är att attrahera och rekrytera studenter till sjuksköterskeutbildningarna samt att behålla nya sjuksköterskor i professionen. Det är viktigt att lärosäte och vårdverksamhet tillsammans arbetar för att stärka övergången från att vara student till nyutexaminerad sjuksköterska, att visa på den ”röda tråden” från att vara student till identiteten i den nya professionen.

Det är stora mål ni arbetar mot, hur påverkar det utbildningen?

– Vi har ett projekt, TiS, som handlar om trygg och säker introduktion till vårdprofessionen för sjuksköterskor. Som en del i det ingår Kliniskt träningscentrum (KTC), en specialutrustad enhet som erbjuder färdighetsträning och simulering i kliniska och kommunikativa färdigheter för samtliga studentkategorier. Förutom utbildning förekommer även forskning och utvecklingsarbeten på KTC. För att nå högsta möjliga student-, patient- och personalsäkerhet bemannas KTC med personal som har hög pedagogisk och klinisk kompetens och att färdighetsträning och simulering sker i en realistisk miljö både enskilt och i team, förklarar hon.

– I ett annat högaktuellt delprojekt arbetar en grupp kring det nya yrkesdirektivet för sjuksköterskor och barnmorskor, en förordning om ändring i högskoleförordningen, som utfärdades i januari i år. Förordningen innebär ett utökat antal veckor verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för sjuksköterskestudenter.

– Det innebär stora utmaningar både för lärosätet och verksamheten, vilket vi tillsammans måste arbeta med för att lösa, avslutar Katarina Karlsson.

Maria Sahlin, utbildningschef på SÄS, instämmer i betydelsen av det nära samarbetet:

– Vi ska inte göra om sjuksköterskeutbildningen, utan kombinera utvärdering med uppdatering av utbildningen så att studenterna som kommer ut i arbetslivet kan känna sig trygga första tiden i yrket.

Vad för typ av uppdateringar har utvärderingarna lett till?

– Ett exempel är att studenterna på gruppnivå under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU:n, upplevde att det var svårt att planera sin dag. Det har lett till att vi nu simulerar hur de kan tänka när dagen planeras.

Även Maria lyfter vikten träning i simuleringsmiljöer:

– Det finns ett kliniskt träningscentrum, KTC, på Högskolan i Borås och ett på SÄS. Där kan studenterna under studietiden och sedan som färdiga sjuksköterskor träna i simuleringsmiljö. Forskningen visar att detta leder till bättre självkänsla och ökad trygghet inför mötet med patienter. På KTC tränas även praktiska moment, så kallad procedurträning. Syftet med detta är att studenten/sjuksköterskan ska få bättre kontroll över vad som ska göras i mötet med patienten.

Hur tycker du att det fungerar att jobba på det här sättet i samarbete med högskolan?

– Jag har varit med i flera projekt och är riktigt stolt över att vi gör det här tillsammans. Det är jättehäftigt, roligt och utmanande, säger Maria Sahlin.