Studentbarometern: Högskolan har fortsatt högt renommé

Syftet med Studentbarometern är att ge akademierna och institutionerna en möjlighet till att förbättra program, kurser och till viss del studenternas arbetsmiljö.
Läs Studentbarometern 2022

Studentbarometern är en enkät uppdelad i två delar, en där kvalitet mäts och studenterna får svara på hur nöjda de är, och en del där studenterna får svara på frågor kring hållbar utveckling, diskriminering med mera. Cirka 1000 studenter svarade på enkäten.

Peter Sigrén, universitetsadjunkt, som sammanställt Studentbarometern för 2022, berättar om resultatet:

– Sett till ett total Nöjd Student Index (NSI), för hela högskolan, ligger resultatet något högre jämfört med föregående års undersökning. Ett indexmått på 83 av maximalt 100 är ett bra resultat. Högskolans renommé är fortsatt högt bland studenterna.

För området hållbar utveckling, ett av flera av högskolans prioriterade områden, visar resultaten att studenterna anser att social, ekonomisk samt ekologisk hållbarhet är viktigt i samhällsdiskussionen, men att detta diskuteras i allt för liten utsträckning inom utbildningen. Det framgår även att studenterna anser att området kommer att vara viktigt i sina framtida yrkesroller.

Förbättringsområden

Ett annat prioriterat område för Högskolan i Borås är diskriminering, trakasserier/sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

– Där visar resultaten på ett lågt antal studenter som angett att de blivit utsatta för någon form av det som mäts. Resultaten visar dock att högskolan bör se över och åtgärda de problem som framkommer.

Vidare visar resultaten att studentinflytandet kan och bör utvecklas mer. Studenterna anger även att studentlivet i Borås skulle kunna utvecklas mer.

Högskolans bibliotek visar fortsatt ett högt kundnöjdhetsindex som bland annat omfattar det bemötande och den hjälp studenter erhåller vid högskolans bibliotek.

Läs mer

Studentbarometern utförs årligen sedan 2010 på uppdrag av rektor. Den utgörs av två separata enkäter där den ena mäter kvalitetsaspekter på utbildningen och den andra enkäten mäter högskolans prioriterade områden.  Nöjd Student Index, NSI, är ett sammanvägt index av 34 enskilda frågeställningar som berör utbildningskvalitet. Övriga områden som redovisas är hur lärosätet arbetar med områden som hållbar utveckling, lika villkor, biblioteksverksamhet, studenthälsan samt den verksamhet som Studentkåren i Borås bedriver.