Vi minns högskolans medarbetare, professor Jan Nolin

2010 erhöll han professorstiteln och utsågs då också till att vara hela institutionens vetenskapliga ledare, en roll som innebar en sammanhållande kraft för både utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Med sin vetenskapsteoretiska bakgrund (Han disputerade i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet år 1995.), hade han alltid ett välgörande övergripande perspektiv och kunde också föra samman olika inriktningar och teoretiska utgångspunkter inom ämnet.

Forskarutbildning och doktorander var Jans Nolins huvudfokus och otaliga är de doktorander som han har handlett genom avhandlingsarbetet, med sin dynamiska, inspirerande och stödjande handledarstil. Inom forskningen var han en föregångare när det gäller studiet av sociala medier, där ett kritiskt samhällsperspektiv bland annat var utgångspunkten.

Hållbar utveckling var ett område där han tidigt kunde se potentialen i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vad gäller ett hållbart samhälle, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Han var också en av de aktiva och drivande forskarna i de större forskningsprojekt med EU-medel som institutionen har koordinerat eller varit aktiv del i, däribland projektet SUITCEYES.

Under sin tid vid Högskolan i Borås, hade Jan Nolin flera högskoleövergripande uppdrag, till exempel i Forsknings- och utbildningsnämnden, men också uppdrag direkt från rektor.

Med sitt aldrig sinande engagemang, intellektuella stringens, inspirerande idéer, samt breda och djupa kunskaper som han alltid generöst delade med sig av, har Jan Nolin varit och är en förebild för många. För kollegor vid institutionen och hela högskolan är tomrummet nu ofattbart och sorgen stor. Vi kommer alla att sakna honom djupt.