Axiells pris för bästa B&I-uppsats 2023 – här är de nominerade

För att uppmärksamma och uppmuntra nya idéer och blicka framåt när det gäller det biblioteks- och informationsvetenskapliga området, delar Axiell ut pris för bästa biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsats skrivna av studenter vid Bibliotekshögskolan. Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat och master) examinerade under perioden 1 augusti 2022 – 31 juli 2023.

De nominerade

Irina Bolin och Jonathan Smith

Biblioteks- och informationsvetenskap: En domänanalys av disciplinens intellektuella struktur utifrån paradigmen bibliotek respektive information

Juryns motivering: Hela vår disciplin vilar på begreppen bibliotek och information, om vilka det skrivits och sagts mycket. Bolin och Smith gör här ett fundamentalt bidrag till biblioteks- och informationsvetenskapen med en domänanalys av disciplinen som intellektuell struktur. Genom att lyfta blicken och jämföra bibliotek och information som paradigm visar författarna hur de båda paradigmen å ena sidan är distinkta men disciplinen samtidigt beroende av båda.

Emma Olsson Grahn och Stina Skog

Ett evigt sökande: Hur ungdomsbibliotekarier använder informationssökning för att hålla sig uppdaterade i sitt inköpsarbete

Juryns motivering: Bibliotekariers egen informationssökning är ett fenomen som lätt hamnar i skymundan när fokus är på användarna. I denna originella studie förenas båda perspektiven i en enkätstudie om vilken betydelse ungdomars förändrade läsvanor har för bibliotekariers informationssökning. Olsson Grahn och Skog visar att framförallt de bibliotekarier som anser att ungdomars läsbeteende förändrats, också själva i större utsträckning använder sociala medier och användardrivna recensionsplattformar för egen informationssökning i sitt inköpsarbete.

Elin Svedberg och Anna Werme

”Vi har mycket goda förutsättningar att göra så mycket mer”: En kvantitativ studie om hållbar utveckling utifrån en svensk folkbibliotekskontext

Juryns motivering: Förväntningarna är idag höga på bibliotekens potential att bidra till det hållbara samhället. Med utgångspunkt i ett transformationsperspektiv, presenterar Svedberg och Werme en gedigen kartläggning av vilka förutsättningar bibliotekarier uppfattar att biblioteken faktiskt har att bidra till den hållbara utvecklingen. I en omfattande analys framträder ett mönster av stort intresse hos svenska bibliotek och att många förutsättningar finns redan idag men att framförallt strukturella förutsättningar behöver stärkas.

Juryn 2023

Maria Ringbo (Universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan)
Jonas Söderholm (Universitetslektor, Bibliotekshögskolan)
Olof Berge Kleber (Bibliotekschef, Borås Stad)
Henrik Landberg (Studentrepresentant, Bibliotekshögskolan)
Jenny Poncin (Verksamhetschef, Axiell)

Prisutdelning

Prisutdelningen sker digitalt under hösten.