Högskolan blir ny nod för social innovation

Kvällsvy över högskolans bibliotek

– Etableringen av Mötesplats Social Innovation Borås som regional nod i verksamheten hos Science Park Borås på Högskolan i Borås kommer att bidra till att stärka forskningens förutsättningar att bidra till en hållbar och inkluderande samhällsomställning lokalt, regionalt och nationellt, men även internationellt genom EU-samarbetet, säger Ulrika Sjölund, regionansvarig, Mötesplats Social Innovation i Borås.

I Västra Götaland finns det i dag sex stycken science park. Science Park Borås ska övergripande verka för hållbar samhällsutveckling i Sjuhärad/Boråsregionen, genom att stötta kommunerna i deras omställningsarbete på vetenskaplig grund i teori och praktik. Science Park Borås bidrar till främjandet av innovation och nyttiggörande inom områdena textil, konsumtion och samhällsutveckling, med inriktning på innovation för samhällsomvandling, enligt Agenda 2030, Europeisk grön giv samt New European Bauhaus.

Stöttar kommunerna och främjar innovation

Innovationsstödet riktat till samhällets förnyelse och transformation sett till demokrati, kultur, kreativitet samt inkluderande samhällen behöver stärkas. Komplexa samhällsutmaningar ställer krav på flervetenskaplig och ämnesöverskridande samverkan.

– Genom att ansluta Högskolan i Borås till Mötesplats Social Innovation (MSI) utvecklar vi vår miljö, men också relevansen och kvaliteten för forskning, innovation och samverkan. Att ingå i flera internationella nätverk och partnerskap för utbyte och kunskapsutveckling är en del av Science Park Borås uppgift, säger Ulrika Sjölund.

Sjätte regionala MSI-noden

Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Högskolan i Borås blir den sjätte regionala MSI-noden för stöd i kunskap och samverkan om social innovation, tillsammans med noderna vid Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

– Genom anslutningen stärks den regionala närvaron av Mötesplats Social Innovation och kontakterna i regionen. Högskolans profil gör även att kunskapen breddas inom MSI, säger Charlotte Ahlgren Moritz, styrgruppsordförande för Mötesplats Social Innovation och vicerektor vid Malmö universitet.

Koalitionsmodell till hjälp vid utvecklingen av MSI-noden

Under hösten inleds arbetet med att verksamhetsutveckla en regional nod i en samskapande process med MSI:s nationella kansli och deltagande lärosäten. I processen förankras och etableras samverkan med aktörer i ekosystemet för forskning och innovation.

– Vi kommer använda oss av MSI:s koalitionsmodell som kan tillämpas för samverkansdialoger i syfte att skapa förståelse och dela kunskap, genom att samla aktörer från samtliga sektorer. Exempel på målarbete kan vara att katalysera samhandling och innovativt samarbete inom en specifik samhällsutmaning/mission. Den första uppgiften är att samlas i samskapande dialog kring verksamhetens strategiska målsättning, säger Ulrika Sjölund.

Läs mer

Mötesplats Social Innovation (MSI)

Koalitionsmodellen

Science Park Borås 

Goodlash – Social Innovation i Fokus