Ny kunskapsöversikt för barns och ungas bibliotek

Hallå där Amira Sofie Sandin, universitetslektor och Emma Berge Kleber, universitetsadjunkt som är författare till kunskapsöversikten.

Vad bygger underlaget på?

–  Det bygger på forskning, uppsatser på magister och masternivå, följeforskning och andra studier som är forskningsmässigt genomförda. Även en del internationella studier tas upp, i synnerhet från Norden.

Vad handlar boken om?

– Den ger en översikt över forskning som gjorts mellan 2010–2022 och med fokus på barnbiblioteksområdet. Det är framför allt svensk forskning, men även internationella och nordiska studier.

Vem tycker du ska läsa denna studie?

– Den riktar sig till alla som söker en översikt över forskning inom området och är särskilt relevant för bibliotekarier och studenter.

Några korta slutsatser?

– Under den studerade perioden har det skett stora förändringar i omvärlden som teknisk utveckling och kriser (som pandemin) som ställt nya krav på barn- och ungdomsbiblioteken. Detta har också väckt forskares och studenters nyfikenhet att se hur barnbiblioteken mött dessa förändringar och hur de anpassat verksamheter och själva påverkat bibliotekens utformning. 

– Resultaten i vår studie visar bland annat ett forskningsintresse för just barnbibliotekets utveckling över tid. Hur det både formats av och format samhället, för professionens kompetenser och samverkan med andra och naturligtvis kring det läsfrämjande arbetet och användningen av olika metoder samt inkludering av nya medier som en del av bibliotekets utbud av medier och programverksamhet. Studien väcker också frågor kring på vilka grunder verksamhetsutveckling sker och skillnaden mellan biblioteket som barnbibliotek eller barns bibliotek.

Har ni fått uppslag på fortsatt forskning i och med ert arbete med denna kunskapsöversikt?

– Samtidigt som forskningsintresset kring barnbiblioteket ökat de senaste decennierna så finns fortsatt obeforskade områden som exempelvis minoritetsspråk, ungdomar samt barn och ungas egna erfarenheter där det behövs mer kunskap.

Läs mer

Boken i sin helhet: Barns och ungas bibliotek – en kunskapsöversikt

Denna kunskapsöversikt tar vid några år efter att den förra slutade. Den förra gjordes gavs ut av Regionbibliotek Stockholm (Studier av barn- och ungdomsbibliotek) och skrevs av Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf vid Högskolan i Borås.