Ny forskning om äldres erfarenheter av att leva med hiv

Kollage: Genrebild med äldre kvinna med hiv-symbol och porträttbild av Ewa Carlsson Lalloo

– Det är viktigt att lyfta fram den här gruppen individer som riskerar sämre bemötande och stigmatisering i vården, säger Ewa Carlsson Lalloo, universitetslektor vid Högskolan i Borås och projektledare för studierna.

Forskarna har gjort en forskningsöversikt och en intervjustudie där personer i Sverige som är 65 år och äldre intervjuas om sina erfarenheter av att leva med hiv.

–  Erfarenheter av stigmatisering är vanligt bland de äldre som vi intervjuat. Mer kunskaper behövs för att de ska få den vård de har rätt till, och att den vården som ges är professionell och personcentrerad, säger Ewa Carlsson Lalloo.

Intervjustudien visar att äldre personer som lever med hiv upplever en dubbelhet i vardagen som handlar om att hantera delvis motstridiga känslor. Trots att hiv för många äldre inte tar så mycket plats i livet och livslängden för personer med hiv har ökat, eftersom den medicinska behandlingen gjort enorma framsteg, så är hiv ändå något som ständigt gör sig påmint. Det kan handla om situationer när man känner kroppsliga symtom, när man tar mediciner, går till hiv-kliniken eller möts av stigmatiserande attityder.

Utbildningsinsatser behövs

– Att leva med hiv kan i vissa situationer bli en börda, det kan handla om att det kan vara svårt att prata öppet om sjukdomen, oro över att inte kunna sköta sin medicinering eller situationer när det uppstår en rädsla för att viruset kan överföras, säger Ewa Carlsson Lalloo.

I Sverige har de flesta som lever med hiv en välinställd behandling (95 procent) vilket gör att hiv kan likställas med en kronisk infektion. Den nya och effektivare behandlingen har bidragit till att risken för sexuell överföring är obefintlig. Framöver kommer äldre personer med hiv i större omfattning vara en del av den grupp som behöver vård och omsorg i hemmet och på vårdcentraler.

– Kunskaper behövs om dessa individers behov, både i vården och för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och kommunala vård- och omsorgsverksamheter. Här behövs utbildningsinsatser, både om vården, men också om vikten av kommunikation och bemötande för att undvika stigmatiserande attityder och förebygga diskriminering, avslutar Ewa Carlsson Lalloo.

Läs mer

Forskningsöversikten har genomförts av forskarna Ewa Carlsson Lalloo och Annelie J Sundler med hjälp av informationsspecialisterna Sara Hellberg och Martin Borg vid Högskolan i Borås. Intervjustudien har genomförts av forskarna Ewa Carlsson Lalloo, Annelie J Sundler och Marie Lund, alla vid Högskolan i Borås.

Den slutliga rapporten har tagits fram av utredaren Lena Ingvarsdotter Ekroth på Folkhälsomyndigheten, under ledning av tillförordnad enhetschef Anna-ChuChu Schindele vid Enheten för sexuell hälsa och hiv-prevention.

Äldres erfarenheter av att leva med hiv – en kvalitativ studie bland personer som lever med hiv och som är 65 år och äldre — Folkhälsomyndigheten